Yngre barn och fritidshem (YF)

Spara favorit 1 feb februari 2019

Forskningsgruppen Yngre barn (förskola, förskoleklass) och fritidshem (YF)

Forskningsgruppen YF utgör en av fyra forskningsgrupper på institutionen för utbildningsvetenskap.

Syftet med forskningsgruppen är att främja en miljö som utifrån forskningens frihet, individens nyfikenhet, ömsesidig respekt och en tillåtande anda stimulerar, stöttar och samlar forskningsidéer och forskningsaktiviteter som
behandlar undervisning och lärande i olika typer av utbildningsmiljöer inom förskola, förskoleklass och fritidshem. En sådan miljö utgör goda förutsättningar för att kritiskt värdera befintlig, och utveckla ny, kunskap om lärandets innehåll och praktik i olika sammanhang. YF syftar till att beforska såväl erfarenheter från verksamhetsförlagd utbildning (vfu) som lärandeprocesser och lärares ledarskap i det didaktiska rummet (förskola, fritidshem). Förskolechefskap, fritidshem, bild (barns visuella kulturer, bildämnets didaktik) och specialpedagogik är andra angelägna forskningsområden inom YF.

I forskningsgruppen YF ingår disputerade, adjunkter och doktorander. En förutsättning för att skapa en kreativ forskningsmiljö är att skapa gemensamma utgångspunkter. Gruppen ska vara en plats för gemenskap och utbyte där god forskning främjas genom samarbete och kollegialt stöd (uppmuntran, granskning, diskussion). Strävan är att samtligas kompetenser tas tillvara och att alla arbetar tillsammans för att kunna uppnå en hög kvalitet i utbildning och
forskning. Det ska finnas en stark internationell närvaro och en tydlig samverkan med interna och externa partners. Forskningens relation till grundutbildningen skall vara självklar, dvs. utbildning som är vetenskapligt förankrad både avseende pedagogik och ämnesinnehåll. Utbildningarna av förskollärare och fritidslärare är i starkt behov av att utveckla en forskningsöverbyggnad och stimulera forskning inom sina kunskapsområden.

Nuvarande forskningsverksamhet: Fritidshemmet och styrdokumenten – från politisk intention till pedagogisk praxis; Fritidshemmets lärmiljöer; Specialpedagogiska insatser i fritidshem? Estetiska lärprocesser i fritidshem och förskola; Fritidshemmets fysiska lärmiljö och dess betydelse för elevers lärande; Mellanrumsprojektet; Kulturella uttrycksformer för lärande och kommunikation; Bilderboken som verktyg; Lärarutbildares syn på sitt uppdrag; Entrepreneurship in Initial Primary Teacher Education (EIPTE).

Forskningsledare: Gitte Malm