Pedagogik som vetenskapligt ämne har som huvudsaklig uppgift att beskriva, förstå och förklara historiska och samtida påverkansprocesser som fostran, utbildning, undervisning och lärande inom en samhällelig kontext.

Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Påverkansprocesser finns i förskolan, skolan och andra utbildningssammanhang men också i barnuppfostran, personalarbete, behandling och information i sjuk- och hälsovården, träning och tävling i idrotten, i marknadsföring med mera. Den gemensamma nämnaren är att utbildning, lärare, föräldrar, beteendevetare, läkare, tränare, och marknadsföring bidrar till att elever, barn, personal och kunder, patienter, idrottare, publik samt konsumenter inlemmas i samhället och olika sociala sammanhang.

Idag bedrivs forskning i Pedagogik vid Mittuniversitetet inom områdena: Digital kompetens och estetiska lärprocesser, Läs-och skrivprocesser, barn och ungdomars lärande, Demokrati, värdegrund, kvalitet och utvärdering, samt Skolutveckling, ledarskap och entreprenörskap.

Pedagogik utgör en väsentlig del av lärarutbildningen och ingår som huvudområde i det beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot datavetenskap/humanvetenskapligt ämnesområde, som ges vid Mittuniversitetet. Pedagogik kan även kombineras med andra beteendevetenskapliga ämnen.

Mittuniversitetet ger i dag kurser i pedagogik på grundnivå, avancerad nivå samt på forskarnivå. Kurserna kan ingå som huvudområde i en kandidat-, magister- eller masterexamen. Kurser ges både som helfarts-, halvfarts- respektive kvartsfartskurser. De senare ger dig möjlighet att kombinera yrkesarbete och studier. Dessutom ges vissa special- och fortbildningskurser inom ämnet.

Efterfrågan på personal med kompetens i pedagogik finner man inom såväl privat som offentlig sektor, till exempel vårdsektor, utbildningsväsendet, enskilda organisationer, privata företag och fritidsverksamhet. 

Kontakt

Lena Boström

Professor|Professor

010-142 82 63