Pedagogik

Spara favorit 26 feb februari 2018

Pedagogik som vetenskapligt ämne har som huvudsaklig uppgift att beskriva, förstå och förklara historiska och samtida påverkansprocesser som fostran, utbildning, undervisning och lärande inom en samhällelig kontext.

Påverkansprocesser finns i förskolan, skolan och andra utbildningssammanhang men också i barnuppfostran, personalarbete, behandling och information i sjuk- och hälsovården, träning och tävling i idrotten, i marknadsföring med mera. Den gemensamma nämnaren är att utbildning, lärare, föräldrar, beteendevetare, läkare, tränare, och marknadsföring bidrar till att elever, barn, personal och kunder, patienter, idrottare, publik samt konsumenter inlemmas i samhället och olika sociala sammanhang.

Idag bedrivs forskning i Pedagogik vid Mittuniversitetet inom områdena: Digital kompetens och estetiska lärprocesser, Läs-och skrivprocesser, barn och ungdomars lärande, Demokrati, värdegrund, kvalitet och utvärdering, samt Skolutveckling, ledarskap och entreprenörskap.

Pedagogik utgör en väsentlig del av lärarutbildningen och ingår som huvudområde i det beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot datavetenskap/humanvetenskapligt ämnesområde, som ges vid Mittuniversitetet. Pedagogik kan även kombineras med andra beteendevetenskapliga ämnen.

Mittuniversitetet ger i dag kurser i pedagogik på grundnivå, avancerad nivå samt på forskarnivå. Kurserna kan ingå som huvudområde i en kandidat-, magister- eller masterexamen. Kurser ges både som helfarts-, halvfarts- respektive kvartsfartskurser. De senare ger dig möjlighet att kombinera yrkesarbete och studier. Dessutom ges vissa special- och fortbildningskurser inom ämnet.

Efterfrågan på personal med kompetens i pedagogik finner man inom såväl privat som offentlig sektor, till exempel vårdsektor, utbildningsväsendet, enskilda organisationer, privata företag och fritidsverksamhet.