Branschsamverkan för utbildningar inom naturvetenskap, teknik, medier och design

Spara favorit 3 apr april 2019

Sedan 2014 har vi bedrivit två separata plattformar med syftet att stärka kopplingen mellan utbildningarna vid Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier och det regionala näringslivet och offentlig sektor. Med start maj 2019 kommer vi att bedriva och utveckla arbetet under en och samma plattform med syftet att bli ännu bättre på att hitta samverkansmöjligheter, stärka regionen och få fler studenter att söka sig till våra utbildningar och vilja börja jobba i regionen. Vi ser det här som ett naturligt steg i utvecklingen av samverkansplattformarna och ett steg som ligger i linje med vad både våra studenter vill och hur branscherna i regionen ser ut. För att kunna bedriva ett så effektivt arbete som möjligt så kommer plattformen att bestå av arbetsgrupper vars syfte är att utveckla och bedriva arbete inom prioriterade områden.

Ledning

Plattformen drivs operativt av samverkansutvecklarna på Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier vid Mittuniversitetet, Teresia Edling Hultgren och Kajsa Fridell. Arbetet inom plattformen bygger på ett engagemang från både företag och organisationer utanför universitetet samt ansvariga för de involverade utbildningarna.

Styrning

Plattformen styrs av en styrelse bestående av representanter från:

 • Offentlig sektor
 • Industri
 • Konsultverksamheter inom både IT och industri
 • Produktföretag
 • Kommunala företag
 • Mittuniversitetet

Områden

Vi har utifrån de behov vi sett och de mål som plattformen har, valt att organisera arbetet inom följande arbetsgrupper:

Presumtiva studenter

 • Hur får vi fler studenter att söka sig till dessa utbildningar i första hand?
 • Hur ökar vi intresset bland skolelever att söka till de här utbildningarna?
 • Vilka kompetenser kommer vi att behöva inom 2-5 år?

Arbetsgivarvarumärke/regionens varumärke

 • Hur blir vi bättre på att visa vilka möjligheter som finns för studenter i regionen?
 • Vilka intressanta projekt/tekniker/uppdrag finns bland arbetsgivarna?
 • Vilka möjligheter finns det till karriär här i regionen, nationellt eller globalt?
 • Vågar vi ändra sättet som vi marknadsför oss som region till studenterna?
 • Hur många är det som faktiskt jobbar här i regionen inom område x?

Kompetensutveckling av befintliga medarbetar

 • Kartläggning av kompetensutvecklingsbehovet bland befintliga medarbetare
 • Hur kan Mittuniversitetet stötta i kompetensutvecklingen?

Samarbeten inom utbildningarna

 • Gästföreläsningar, studiebesök och andra intressanta samarbeten, hur fortsätter vi att utveckla dessa och skapar en systematik?
 • Studenter som läser på distans, hur kommer vi i kontakt med dem?
  Vilka branschöverskridande och tvärvetenskapliga samarbeten kan vi få till för studenterna?

Det är troligt att det kommer att skapas ytterligare undergrupperingar till dessa arbetsgrupper för att täcka in så stort behov som möjligt. Samverkansutvecklarna ansvarar för att sammankalla arbetsgrupperna och facilitera arbetet i dessa.

Grupperna träffas 2-3 gånger per termin och mötena äger rum under lunch. Arbetsgrupperna ansvarar för att ta fram en bruttolista över aktiviteter och fokusområden som styrelsen prioriterar inför varje år. Prioriteringarna med dess olika mål fastställs i verksamhetsplanen för hela samverkansplattformen.

Övergripande effektmål

 • Fler studenter söker i första hand Mittuniversitetets utbildningar inom naturvetenskap, teknik, medier och design.
 • Fler studenter examineras från utbildningarna som innefattas av plattformen.

Varje arbetsgrupp kommer att ha mål som de mäts och följs upp mot. Dessa mål går givetvis i linje med de övergripande effektmålen för plattformen.

Välkomna!