Universitetsbiblioteket (UB)

Spara favorit 5 apr april 2018

UB:s uppdrag är att bedriva lärandestöd till studenter och lärare. Lärandestödet innefattar tillgängliggörande av litteratur, att stödja informationskompetens i utbildningen och erbjuda pedagogiskt/didaktiskt stöd till lärare samt inspirerande studiemiljö för studenter. Till detta kommer en växande publiceringsstödsverksamhet som riktar sig mot forskare. UB har också funktionen av ett arbetsplatsbibliotek för anställda vid lärosätet, samt är öppet för allmänheten.

Forskningsnära tjänster (FNT)

Arbetar med digital publicering av avhandlingar och rapporter i Diva, registrering av forskningspublikationer i Diva för spridning till nationella/internationella system, arkivering samt bibliometrisk analys. Avdelningen ger service till forskare/doktorander inklusive hjälp med systematisk litteratursökning, support på referenshanteringssystem och verktyg för val av publikationskanaler på Internet.

Studiemiljö och kommunikation (SOK)

Ansvarar för att universitetsbiblioteket erbjuder en väl fungerande studiemiljö för universitetets studenter och att bibliotekets kommunikation såväl i lokalen som digitalt är effektiv och tillfredsställande till stöd för studenter, anställda och allmänhet.

Utbildningsnära tjänster (UNT)

Ansvarar för utveckling av pedagogiskt och didaktiskt lärandestöd riktat till lärosätets undervisande personal samt erbjuder utbildningar inom informationskompetens för lärosätets studenter. Avdelningen är även ägare till lärosätets system för lärande: Moodle, Studentportalen, EvaSys samt medieportalen Kaltura.

Vetenskaplig informationsförsörjning (VIF)

Avdelningen hanterar allt som rör inköp och förmedling av medier till universitetets studenter, lärare och forskare. Det gäller bibliotekets urval och inköp av databaser, tidskrifter, kursböcker och annan litteratur, samt vår fjärrlåneservice. Avdelningen ser också till att universitetsbibliotekets samlingar blir sökbara och tillgängliga dels på plats och dels via bibliotekets webb.

Överbibliotekarie

Kontakta avdelningarna

Avdelningschef FNT
Britt-Marie Sohlström

tf Avdelningschef SOK
Cathrine Berggren

stf Avdelningschef UNT
Lena Karlsson

Avdelningschef VIF
Torun Sundström

Bibliotekskansli

Intern stödfunktion för biblioteket: ledningsstöd, projektstöd, kvalitetsarbete, samordning och planering.

Ansvarig:
Biträdande överbibliotekarie
Cathrine Berggren