Ojämlikhet i arbetslivet, behövs ett intersektionellt perspektiv?

Paulina de los Reyes
Paulina de los Reyes, Professor i ekonomisk historia vid Stockholms universitet.

Skillnaderna mellan kvinnor och män ifråga om bland annat anställningsvillkor, arbetsmiljö, löner, egen tid och karriärmöjligheter har sedan länge uppmärksammas av forskare, praktiker och politiker.

Samtidigt vet vi att ojämlikheten i arbetslivet inte bara handlar om könsskillnader. Ålder, nationalitet, hudfärg, sexualitet, funktionsförmåga och klass har också betydelse för de möjligheter och hinder som människor möter i arbetslivet. Att dessa aspekter spelar roll säger inte bara något om de ojämlika villkoren i arbetslivet, det låter också ana de osynliga normer, värderingar och attityder som särskiljer, under­ordnar eller marginaliserar människor som uppfattas som annor­lunda.

I min föreläsning kommer jag att diskutera vad ett intersektionellt perspektiv kan tillföra analysen av arbetslivets informella hierarkier. Min utgångspunkt är att intersektionaliteten kan erbjuda nya sätt att utforska hur olika for­mer av ojämlikhet interagerar och skapar specifika normer, före­ställningar, värderingar och förhållningssätt kring människors o(jäm)lika positioner i arbetslivet.