12. Centrum och periferi i nyliberal tid: intersektionella perspektiv på arbete och organisering i välfärdssektorn

Spara favorit

I denna session vill vi särskilt rikta strålkastaren mot omvandlingen av offentlig verksamhet för att belysa hur övergripande omstruktureringar kan få specifika konsekvenser för arbetsvillkor och hälsa i relation till andra maktordningar som t.ex. glesbygd i relation till storstadsområden, omsorg i relation till andra privata och kommunala verksamhetsområden, familj, genus, klass, etnicitet, generation/ålder etc.

De senaste årtiondenas omfattande organisationsförändringar av arbete i välfärdssektorn har inneburit ett ökat fokus på att mäta, utvärdera och övervaka verksamheten. Något som idag antagit så pass konkret form att det materialiserat sig i flertalet tekniska övervakande stödsystem och utvärderingsinstrument, vilka styr utformningen av arbetet när de olika enheterna förväntas "bära sina egna kostnader" som separata resultatenheter. Dock uppmärksammas inte alltid dessa förändringar när det gäller konsekvenserna för välfärdssektorns arbetsvillkor.

Hur kan vi tala om politisk reformering, organisering och planering av arbetet i skola, vård och omsorg och beakta utformandet av de anställdas arbetsvillkor som en viktig del i detta?

Katarina Giritli Nygren, Ulrika Schmauch och Sara Nyhlén.