10. Ledarskap i det föränderliga arbetslivet

Spara favorit

Det gränslösa, globala arbetslivet ställer krav på organisationer att vara flexibla och klara av snabba omställningar. Ledare är i frontlinjen av dessa förändringar och står inför en mängd utmaningar som innebär bredare, tyngre och otydligare ansvarsroller.

Samtidigt har arbetstagare mer kvalificerad kunskap och är mer självmotiverade än tidigare, allt fler arbetar gränslöst i både tid och rum och arbete genomförs i projekt där både deltagande, tidsperioden för arbetet och anställningens längd är tillfälligt.

Detta ställer nya krav på chefer vad gäller coachande ledarstil och att distribuera ledarskapet inom arbetsgruppen. Chefens status är satt i förändring. Kanske är de självklara fördelarna med chefskapet mindre idag? Yngre och äldre arbetstagares förväntningar på chefer kan skilja sig och den äldre och mer auktoritära chefsstilen kanske inte uppskattas som tidigare.

Kvinnliga chefers arbetsvillkor är generellt sämre än manliga chefers vilket speglar den horisontella och vertikala könssegregeringen på arbetsmarknaden. Inom offentlig sektor präglas chefsuppdraget av politisk styrning och i många fall bristande resurser och ger generellt sett en sämre situation jämfört med chefer i privat sektor.

Å ena sidan har chefer högre krav i arbetet, upplever mer krav mellan arbete och privatliv, men har också mer inflytande än icke-chefer. Å andra sidan ökar stressen bland chefer och omsättningen bland svenska chefer är hög.​

Malin Bolin