Hållbart arbetsliv – en utmaning för EU Horisont 2020 och Europeiska Socialfonden.

Spara favorit

Del 1:
Hållbart arbetsliv som prioriterat område i EU Horisont 2020

Med stöd av VINNOVA startades år 2013 en påverkansplattform för att lyfta fram hållbart arbetsliv som ett central och övergripande område i EU:s ramprogram för forskning, Horisont 2020. Syftet med denna session är dels att lyfta fram hållbart arbetsliv som ett alltmer centralt policybegrepp i Sverige och Europa, dels att visa på hur vi arbetat i påverkansplattformen för att skapa ett större intresse för hållbart arbetsliv och arbetslivsforskning i vidare bemärkelse. Upplägget är följande:

Hållbart arbetsliv som utmaning för forskning i Europa
Professor Maria Albin, IMM/KI, Stockholm

Hållbart arbetsliv i Horisont 2020 – aktuella och kommande calls
Elisabeth Lagerlöf, seniorkonsult/ tidigare kommunikationschef Eurofound

Hållbart arbetsliv som en del av European Pillar of Social Rights
Kenneth Abrahamsson, adj. professor, Luleå Tekniska Universitet

Vilka är möjligheterna för svenska arbetslivsforskare att söka EU-medel och hur kan det internationella utbytet stärkas? Vilka områden är viktiga att föra fram i EU-forskningen? Kommentarer och diskussion. Bakgrundsmaterial kommer att finnas tillgängligt.

Samtalsledare: Kenneth Abrahamsson

Del 2:
Europeiska socialfonden och akademin – en gemensam resurs för hållbart arbetsliv?

Enligt Socialfondsprogram 2014-2020 ska Europeiska Socialfonden förstärka och utveckla den nationella arbetsmarknadspolitiken och bidra till att nå Europa 2020-strategins målsättningar. Insatserna inom socialfondsprogrammet ska syfta till att stimulera kompetensutveckling som stärker deltagande kvinnors och mäns ställning på arbetsmarknaden och förstärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv. Hållbart arbetsliv och hållbart lärande har lyfts fram som strategiska begrepp i det fortsatta arbetet. Ett viktigt område är också möjligheterna till yrkesbyte, karriärväxling och att jobba längre.

Syftet med denna session är dels att ge en överblick till pågående initiativ inom området när det gäller hållbart arbetsliv, kompetensutveckling och stärka individens resurser, dels att diskutera på vad sätt forskare och arbetslivsforskning kan bli en resurs i Socialfondens arbete. Inom Region Väst pågår ett arbete med utlysning mot hållbart arbetsliv. Vilka metoder kan bäst gagna ett samspel mellan akademin och socialfonden – följeforskning, interaktiv forskning och arbetsplatsnära forskning?

Vilka är möjligheterna och hindren för en fördjupad samverkan mellan Socialfonden och Akademien? Sessionen är en samverkan mellan påverkansplattformen för hållbart arbetsliv i Horisont 2020 och nätverket för Arbetsplatsnära FoU för hållbart arbetsliv. I sessionen kommer också att behandlas exempel från Europeiska Socialfonden om hur dialogen mellan forskare att praktik kan främjas.

Europeiska socialfonden och det hållbara arbetslivet
Emilia Liljefrost, analytiker, Svenska ESF-Rådet

Hållbart arbetsliv som prioriterat område i Region Väst
Cüneyt Karabulut, samordnare, Region Västsverige, Europeiska Socialfonden

Exempel på pågående projekt från Socialfonden (Jämtland/Härjedalen, t.b.c.)

FoU-stöd för hållbart arbetsliv, kompetensutveckling och konkurrenskraft
Richard Berglund, forskare, SWEREA/ Nätverket för arbetsplatsnära FoU för hållbart arbetsliv

Diskussionen kommer också beröra vad Socialfonden horisontella principer – Jämställdhet, Tillgänglighet, Icke-Diskriminering och Ekologisk hållbarhet betyder för samverkan med akademien. Är de förutsättningar, hinder eller möjligheter? Bakgrundsmaterial kommer att finnas tillgängligt.

Samtalsledare: Lars Wärngård, senior rådgivare, Forte