5. Arbetsliv och hälsa

Spara favorit

Arbetsliv och hälsa hänger samman på flera olika sätt. Ett bra arbetsliv med väl fungerande arbetsvillkor minskar den arbetsrelaterade ohälsan. Ett hälsosamt arbetsliv minskar också sociala skillnader i ohälsa och är på så sätt en viktig faktor i arbetet för en allmänt förbättrad folkhälsa. Ett bra arbetsliv är också en nödvändig förutsättning för en hållbar tillväxt.

Arbetsmiljön måste vara god och arbetsgivaren har ett stort ansvar i det avseendet, men det finns också andra viktiga aktörer. Arbete som präglas av en säker och trygg miljö, fysiskt såväl som psykiskt och socialt, bör eftersträvas.

Till grundvillkoren hör att ha kontroll, att känna delaktighet och inflytande över sitt eget arbete och hur det ska utföras. Att bli sedd, vara någon som räknas med samt ha utvecklingsmöjligheter i arbetet är andra viktiga faktorer. Det räcker dock inte att endast förebygga ohälsa. Det behövs även insatser som främjar hälsa i arbetslivet.

Begreppet Hälsofrämjande arbetsplatser står för arbetsplatser som motverkar ohälsa, men samtidigt är arena för hälsofrämjande synsätt och aktiviteter i vid mening. Målet bör således inte endast vara att uppnå hälsofrämjande arbetsplatser utan även att uppnå ett hälsofrämjande arbetsliv.

I sessionen välkomnas bidrag inom området Arbetsliv och hälsa.

John Selander