Mittuniversitetet, Institutionen för psykologi och socialt arbete

Institutionen för psykologi och socialt arbete bedriver sin verksamhet vid Campus Östersund. Vi forskar och utbildar inom socialt arbete och psykologins grundläggande områden.

Arbetsuppgifter
Den som anställs som doktorand ska huvudsakligen ägna sin tid åt forskning inom en självständigt vald frågeställning utformad i samråd med handledaren. Utöver egen forskning ingår i arbetsuppgifterna viss undervisning eller annan institutionstjänstgöring motsvarande 20% av heltid.

Forskarutbildningen omfattar 240 högskolepoäng, fördelade på 75 högskolepoäng forskarutbildningskurser och 165 högskolepoäng avhandling. Utbildningen avslutas med att doktoranden försvarar sin doktorsavhandling vid en offentlig disputation Forskarutbildningen leder till examen Filosofie doktor i socialt arbete.

Disputerade i socialt arbete är ofta verksamma som forskare och lärare vid universitet och högskolor, eller som forskare, utredare eller på chefspositioner inom myndigheter och andra offentliga organ.

Behörighet
Behörig att antas till forskarutbildning i socialt arbete är den som uppfyller kraven för grundläggande och särskild behörighet samt i övrigt bedöms ha förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Grundläggande behörighet att antas till forskarutbildning har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i socialt arbete krävs att den sökande har minst 90 högskolepoäng i socialt arbete eller annat närliggande ämne, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Näraliggande discipliner kan exempelvis vara sociologi, psykologi, genusvetenskap, statsvetenskap, socialantropologi, folkhälsa, epidemiologi, eller rehabiliteringsvetenskap.

Bedömningsgrund
Bland sökande som uppfyller behörighetskraven görs urval med hänsyn till förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Vid urvalet tas i första hand hänsyn till dokumenterade prestationer såsom uppsatser och eventuella andra meriterande texter med relevans för det sociala arbetets forskningsfält samt den forskningsplan som den sökande bifogat ansökan. Tidigare erfarenheter av arbete eller arbetsuppgifter med inriktning mot forskning i socialt arbete är meriterande. Vidare beaktas förmågan att kunna uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska samt förmåga att samarbeta med andra. I urvalsprocessen beaktas även institutionens möjligheter att tillhandahålla kvalificerad handledning och i övrigt utgöra en god forskningsmiljö för det planerade avhandlingsarbetet.

Anställningsintervjuer genomförs av ett urval sökande.

Handläggning
Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningen 5 kap. Enligt Högskoleförordningen (12 kap 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Anställning och tillträde
Anställning som doktorand ges för den tid som bedöms nödvändig för slutförande av forskarstudierna på normalstudietid, vilket motsvarar en forskarutbildning på heltid i fyra år. En anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§. 

Tillträde 1 september 2021 eller enligt överenskommelse.

Anställningsort: Östersund
Arbetsplatsen är förlagd till Mittuniversitetet, Campus Östersund där den ämnesspecifika utbildningen och handledningen äger rum. Doktoranden förväntas aktivt delta i utvecklandet av ämnets forskningsmiljö varför en hög närvaro på arbetsplatsen är ett krav.

Information
Mer information om Institutionen för psykologi socialt arbete lämnas av prefekt Ulrika Danielsson, ulrika.danielsson@miun.se, 010- 142 84 90. Mer information om forskarutbildningen i socialt arbete lämnas av professor Lars Evertsson, lars.evertsson@miun.se, 010-142 78 33.

Ansökan
Ansökan ska innehålla:

 • Forskningsplan över det tänkta avhandlingsområdet på max 4 sidor exklusive referenser. Planen bör innehålla följande rubriker: 1) Bakgrund, 2) Problemformulering, syfte och frågeställningar, 3) Metod och datamaterial (empiri) samt 4) Teoretisk ansats.
 • Ett personligt brev som beskriver ditt motiv till att söka anställning som doktorand.
 • Verifierad CV/Meritförteckning som omfattar relevanta akademiska examina, tidigare anställningar samt en lista på universitetskurser och betyg på dessa.
 • Kopia av examensbevis som visar att du uppfyller behörighetskraven.
 • Uppsatser/övriga publikationer. Om examensarbetet är skrivet på svenska vill vi även se ett prov på din förmåga att uttrycka dig skriftligen på engelska (exempelvis genom ett individuellt arbete från din universitetsutbildning eller genom att du skriver din forskningsplan på engelska).
 • Eventuella övriga meriter med relevans för anställningen.
 • Kontaktuppgifter till minst 2 referenspersoner.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 15 maj, 2021.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld. Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar. Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt. Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

 • Anställningens omfattning

  Heltid

 • Tillträde

  1 september 2021 eller enligt överenskommelse

 • Löneform

  Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander

 • Antal lediga befattningar

  2

 • Syssel­sättnings­grad

  100%

 • Ort

  Östersund

 • Län

  Jämtlands län

 • Land

  Sverige

 • Referens­nummer

  MIUN 2021/750

 • Facklig företrädare
  1. Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-142 83 71
  2. Ummis Jonsson, Saco, 010-142 88 09
 • Publicerat

  2021-03-31

 • Sista ansökningsdag

  2021-05-15

Logga in och sök jobbet