Mittuniversitetet, Institutionen för naturvetenskap

Institutionen för naturvetenskap har verksamheten samlad på Campus Sundsvall, där vi utbildar och bedriver forskning inom ämnena biologi, fysik, kemi, maskinteknik, teknisk design och teknisk fysik.

Arbetsuppgifter: Medverkan i forskning som syftar till att stödja planering av grön infrastruktur och söker besvara följande frågor; i) Påverkas förekomsten av vedlevande svampar (indikatorer på biodiversitet) i fragmenterade naturskogar av den tidsmässiga och rumsliga historien i det omgivande landskapets skogar? ii) Kan arters känslighet för fragmentering förstås utifrån en analys av arternas egenskaper? iii) Vilken kunskapsbas finns om betydelsen av rumsliga och tidsmässiga mönster i skogslandskapet för artbevarande?

Genom att kombinera heltäckande data över kontinuitetsskogar och nationellt marktäckedata ska naturskogar (nyckelbiotoper) identifieras i landskap med olika nivåer av konnektivitet i tid och rum. Inom dessa områden kommer förekomsten av vedlevande svampar att analyseras genom fruktkroppsinventering och genom att använda molekylärbiologiska metoder för att identifiera rödlistade arter som förekommer som mycel i veden. En systematisk sammanställning (Systematic Review) av liknande studier ska genomföras och avnämarrapporter tas fram som sammanfattar resultaten. Projektet kommer därmed att bidra till kunskapsuppbyggnad viktig för rumslig prioritering av områdesskydd och naturvårdande skötsel.

Behörighet och bedömningsgrund: Grundläggande behörighet har den som avlagt en doktorsexamen i biologi eller förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens högst tre år före ansökningstidens utgång.

Meriterande för tjänsten är erfarenhet från forskning inom naturvårdsbiologi och boreala skogar samt fältarbetsvana, artkunskap om vedsvampar, färdigheter inom biostatistik (speciellt vad gäller analys av artsamhällen), erfarenhet av geografiska informationssystem och en grundläggande kunskap om molekylärbiologiska metoder. Vidare eftersträvas en god förmåga att skriva vetenskaplig text och en god samarbetsförmåga.

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Anställning och tillträde: Postdoktoranställningen avser en anställning på heltid under 1 år med möjlig förlängning om ytterligare medel kan erhållas. Tillträde 2021-09-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsort: Sundsvall

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Information: Närmare upplysningar lämnas av prefekt, Prof. Dan Bylund (010-1428909, dan.bylund@miun.se) och av ämnesföreträdare, Prof. Bengt Gunnar Jonsson (010-1428941, bengt-gunnar.jonsson@miun.se). Se även institutionens hemsida www.miun.se/nat.

Ansökan: Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2021-06-20.

 

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld. Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar. Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt. Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

 • Anställnings­form

  Visstidsanställning längre än 6 månader

 • Anställningens omfattning

  Heltid

 • Tillträde

  2021-09-01 eller enligt överenskommelse

 • Löneform

  Individuell lönesättning

 • Antal lediga befattningar

  1

 • Syssel­sättnings­grad

  100%

 • Ort

  Sundsvall

 • Län

  Västernorrlands län

 • Land

  Sverige

 • Referens­nummer

  MIUN 2021/1311

 • Facklig företrädare
  1. Ummis Jonsson, SACO, 010-142 88 09
  2. Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-142 83 71
 • Publicerat

  2021-05-25

 • Sista ansökningsdag

  2021-06-20

Logga in och sök jobbet