Professor i statsvetenskap

Spara favorit

Mittuniversitetet, Avdelningen för samhällsvetenskap

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Fakulteten för humanvetenskap

Avdelningen för samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Östersund och Campus Sundsvall. Verksamheten innefattar forskning och utbildning inom fyra ämnen: genusvetenskap, kriminologi, sociologi och statsvetenskap.

Ämnet statsvetenskap vid Mittuniversitetet utgör en enhet inom avdelningen för samhällsvetenskap (SHV) och ger utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Ämnet är ortsövergripande och finns på universitetets båda campus i Sundsvall och Östersund. Den utlysta tjänsten som professor i statsvetenskap kan lokaliseras till både Sundsvall eller Östersund.

I ämnet ges utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Forskningen är inriktad mot demokratins förändrade förutsättningar och dess effekter, med fokus på relationen mellan väljare och den parlamentariska arenan respektive på policyskapande på lokal nivå. För mer information om forskningsinriktningenLyssna se:

Arbetsuppgifter: Till arbetsuppgifterna hör övergripande ansvar för och utveckling av forskning och utbildning på forskarnivå inom ämnesområdet. Därutöver ingår undervisning och handledning på samtliga utbildningsnivåer liksom egen forskning, planering, ansökningar om forskningsmedel och ledning av samt medverkan i forskningsprojekt. Till arbetsuppgifterna hör även att informera om forskning och att samverka med det omgivande samhället. Uppdrag av administrativ art, inklusive ledningsuppdrag kan också förekomma. Vidare förväntas innehavaren av denna anställning genom sin verksamhet bidra till utvecklingen och sammanhållandet av ämnet. Detta förutsätter närvaro på arbetsplatsen.

Behörighet: Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (HF 4 kap, 3 §) inom ämnet samt har den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra anställningen väl. Den som ska anställas som professor ska dessutom ha visat vetenskaplig skicklighet genom forskningsinsatser som i betydande grad överstiger vad som krävs för docentkompetens. Den som ska anställas som professor ska för övrigt vara behörig enligt de krav som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordning, (miun.se/anstallningsordning, miun.se/huv/handlaggningsordningar).

Bedömningsgrunder: Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den vetenskapliga skickligheten som den pedagogiska skickligheten. Vetenskaplig skicklighet bedöms i första hand genom en sammanvägning av inlämnade skrifters kvalitet och kvantitet med hänsyn tagen till djup och bredd. Till den vetenskapliga skickligheten räknas också graden av självständighet när det gäller att söka och erhålla medel för forskningsprojekt, utveckla och driva forskningsprojekt, samt bidrag till internationell vetenskaplig diskussion särskilt via publicering i internationella tidskrifter eller andra internationellt tillgängliga publikationer.

Forskningsmeriter inom ämnets forskningsprofil är meriterande, se ämnets forskningsprofil: Lyssna

Pedagogisk skicklighet bedöms i första hand genom en sammanvägning av vitsordad pedagogisk skicklighet, omfattande och väl dokumenterad erfarenhet av olika arbets‐och undervisningsformer, väl dokumenterad skicklighet i handledning på grund- avancerad och forskarutbildningsnivå, dokumenterat erfarenhet av självständigt ansvar för planering, genomförande och utvärdering av egna kurser, dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete och författande av utbildningsmaterial. Genomgången forskarhandledningskurs är meriterande.

Därutöver ska vikt fästas vid erfarenhet av administrativ skicklighet, erfarenhet av ledningsuppdrag samt annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter. Även skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal samt förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete samt samarbetsförmåga ska beaktas.

Upplysningar lämnas av avdelningschef Pär Olausson, mail par.olausson@miun.se eller tfn 010-142 85 47.

Anställning: Tills vidare. Tillträde enligt överenskommelse.

Stationeringsort: Sundsvall eller Östersund

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Ansökan: Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas. Se instruktioner till sökande.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2018-09-14.

 

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.

 • Anställnings­form
  Tillsvidareanställning
 • Anställningens omfattning
  Heltid
 • Tillträde
  Enligt överenskommelse
 • Löneform
  Individuell lönesättning
 • Antal lediga befattningar
  1
 • Syssel­sättnings­grad
  100%
 • Ort
  Östersund
 • Län
  Jämtlands län
 • Land
  Sverige
 • Diarienummer
  MIUN 2018/845
 • Facklig företrädare
  Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-142 83 71
  Lars P Nilsson SACO, 010-142 88 32
 • Publicerat
  2018-05-28
 • Sista ansökningsdag
  2018-09-14

Logga in och sök jobbet