Händelsen har löpt ut

Disputation i hälsovetenskap: Anne-Sofie Hiswåls

Spara favorit

Välkommen till en disputation i hälsovetenskap där Anne-Sofie Hiswåls försvarar sin avhandling "Employment Status and Inequalities in Health Outcomes: Population-based Studies from Gävleborg County".

I denna avhandling har förhållandet mellan anställningsstatus och hälsorelaterade ojämlikheter i Gävleborgs län under pågående lågkonjunktur undersökts, där anställningsstatus, självrapporterad hälsa samt självmordstankar i Gävleborgs län har studerats. På kommunal nivå (Gävle kommun) har förekomsten av ångest och depression bland ekonomiskt aktiva personer och erfarenheter och uppfattningar om välbefinnande efter ofrivillig arbetsförlust studerats.

Denna avhandling hittade ett statistiskt signifikant förhållande mellan att vara utanför arbetsmarknaden och dålig självrapporterad hälsa, hög risk för självmordstankar samt ångest och depression under den senaste ekonomiska lågkonjunkturen. Förhållanden som delvis eller till större del kunde förklaras av socioekonomiska, demografiska och livsstilsfaktorer samt demografiska och självrapporterade psykologiska variabler. Att förlora jobbet visade sig skapa känslor av förlust av värdighet och tillhörighet som en människa. Deltagarna upplevde känslor av oro, osäkerhet och stress på grund av deras förändrade ekonomiska situation, vilket i sin tur ledde till isolering och förlust av självkänsla. Socialt stöd och andra aktiviteter än arbete gav struktur och betydelse för vardagen.

Resultaten av denna avhandling tyder på ett behov av tidig upptäckt och potentiell behandling av människor som befinner sig utanför arbetsmarknaden och att vara medveten om den ökade risken för dåliga hälsosymtom och störningar bland arbetslösa individer. Resultaten visar också på behovet av primära förebyggande strategier och innebär att de politiska beslutsfattarna måste uppmärksamma dem som inte är i arbetet, särskilt i tider med kombinerade ekonomiska svårigheter och arbetsmarknadsfluktuationer.

Läs eller ladda ner en sammanfatningLyssna (på engelska)

1 januari