Händelsen har löpt ut

Högre seminarium i pedagogik

Spara favorit

Högskoleutbildades mobilitet: Köns- och klassperspektiv på val av högskola och val av etableringsort efter studier – mobilitet mellan mindre tätbefolkade regioner. Doktor Aimee Haley och docent Caroline Berggren, Göteborgs universitet, föreläser.

Aimee Haley: Högskolestuderandes geografiska förflyttning styrs av var lärosätena är placerade och vad som erbjuds i utbildningsväg. Detta tillsammans med lärosätenas rykte på arbetsmarknaden är faktorer som kan påverka högskolestudenternas val av studieort och var de kan söka matchande arbete efter avslutade studier. Något som i sin tur är viktig information för kommuner som vill locka till sig arbetskraft till glesbefolkade regioner.

– För de mindre kommunernas planering är det viktigt att veta vilka yrkesgrupper som i större utsträckning flyttar tillbaka och vilka som väljer att stanna i till exempel universitetsstäder. Det kan ge ledtrådar kring vilka åtgärder som kan behöva sättas in för att locka yrkesgrupper som idag avstår från att söka sig till landsbygden.

Caroline Berggren: Högskoleutbildade och speciellt kvinnor förväntas starta eget företag. Policyer vad gäller egenföretagande och entreprenörskapsutbildning skrivs i Europeiska kommissionen och anammas av de olika medlemsländerna utan märkbar anpassning. Policyerna är starkt präglade av en neoliberal ideologi som till stora delar bortser från hur samhällelig organisation och sociala strukturer påverkar förutsättningar för egenföretagande. En statistisk analys av förekomst av egenföretagande bland högskoleutbildade med olika professioner visar på de felaktiga antaganden som EU bygger sina policyer på.

1 januari