Välkommen till Birgit Gustafssons disputation i ämnesdidaktik med inriktning matematik. Tid: 11 oktober 2019 kl 10.00 – 12.00 Plats: Mittuniversitetet, campus Sundsvall, sal E409

Birgits Gustafssons disputation.png

Avhandlingens titel:
Algebrasvårigheter ur elev- och lärarperspektiv:
Om hinder i lärandesituationer och utmaningar i undervisningssituationer

Handledare: Magnus Österholm (huvudhandledare) och Frode Rønning
Opponent: Kristina Juter

Institutionen för matematik och ämnesdidaktik, MOD

Sammanfattning:
Syftet med denna avhandling är att fördjupa förståelsen för algebrasvårigheter sett ur elevperspektiv och lärarperspektiv. Fokus har varit att undersöka vilka hinder eleverna stöter på när de diskuterar algebraiska problemlösningsuppgifter och hur de kommer förbi dessa hinder. I undervisningssituationer har fokus varit vilka frågor lärarna ställer i relation till specifika algebrasvårigheter och hur dessa svårigheter bedöms.

I analyserna av övergångarna mellan olika representationsformer kunde flera hinder observeras. Bland annat tolkar eleverna variabler som enheter och har stora problem med det osynliga multiplikationstecknet i uttryck som t.ex. 5x. Eleverna kommer förbi dessa hinder genom att de diskuterar uppgiften med varandra. De ställer undersökande frågor till varandra och överför bland annat den algebraiska symbolskriften till naturligt språk vilket leder dem förbi dessa hinder. Läraren har dock en avgörande roll för att de ska kunna passera dessa hinder.

För att undersöka utmaningar för lärare i undervisningssituationer analyserades lärares frågor i helklassgenomgångar med avseende på algebrasvårigheter och hur sex grupper av lärarstudenter diskuterade och bedömde algebrasvårigheter i fem elevlösningar.

Resultatet visar att lärarna ställer mest slutna frågor på lägre nivå i relation till de flesta algebrasvårigheter. Däremot var ca hälften av frågorna öppna då algebrasvårigheten kring algebraisk problemlösning behandlades.

Resultatet om bedömning av algebrasvårigheter visar att lärarstudenterna inte diskuterade algebrasvårigheterna i uppgiften i någon större utsträckning.