Särskilda insatser på skolområdet utvärderade

Spara favorit 24 apr april 2015

Forskare vid Avdelningen för utbildningsvetenskap vid Mittuniversitetet har utvärderat medlen för särskilda insatser på skolområdet. Utvärderingen ligger som en grund för en statlig utredning som nyligen presenterats om kvaliteten i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar.

Regeringen tillsatte 2013 den statliga offentliga utredningen ”Kvaliteten i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar”. Utredningen har flera uppdrag, ett av dem är att utvärdera statsbidraget till särskilda insatser på skolområdet under perioden 2009–2013.

Utvärderingen har genomförts av Göran Bostedt och Lena Boström, båda vid Avdelningen för utbildningsvetenskap, som också har lämnat förslag på ökad effektivitet för användning och fördelning av medlen. Statsbidraget för särskilda insatser på skolområdet fördelas på tre olika bidragsformer; sjukhusundervisning, regionala utbildningsinsatser och utvecklingsprojekt. Utvärderingen har lämnat synpunkter för respektive bidragsform - här i en sammanfattad form.

Sjukhusundervisning

Undervisning på sjukhus (eller institution knuten till sjukhus) är en viktig rättighet för elever. Det finns flera aspekter som är problematiska med den särskilda undervisningen på sjukhus, t.ex. en förordning som inte omfattar alla elever, organisatoriska oklarheter, sjukhuslärarnas särskilda ställning och oklar ansvarsfördelning. Därtill kommer frågeställningen om att sjukhusundervisningen kräver en särskild ansöknings- och redovisningsprocess. Här föreslår också utredaren att en särskild förordning för området upprättas.

Utvecklingsprojekt
Utvärderingen visar att utvecklingsprojekten fyller ett viktigt behov för att uppfylla en del av de politiska intentionerna för elever i behov av särskilt stöd, nämligen att finna nya vägar för tillgänglighet och delaktighet i skolan/utbildningar. Medlen ger möjligheter för skolhuvudmän att driva projekt, testa nya idéer och öka kompetensen om specialpedagogiska frågor utanför den reguljära verksamheten. 

Regionala utbildningsinsatser
I den här delen visar utvärderingen ett behov av att antingen tydliggöra statsmakternas syfte med bidraget och efter vilka fördelningsprinciper bidraget ska utgå eller att statsbidraget till regionala utbildningsinsatser avvecklas.

Tillabaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu