Uppgång för svensk skola i ny PISA-mätning

Spara favorit 6 dec december 2016

PISA-undersökningen för 2015 visar en uppgång i resultaten bland svenska skolelever, främst vad gäller matematik och läsförståelse. Den visar också att skillnaderna mellan hög- och lågpresterande elever ökar och att skillnaderna mellan olika skolor ökar.

- Efter ”PISA-chocken” 2012 finns det idag en samling runt skolan och en nationell debatt som kan ha påverkat provresultaten positivt, säger Magnus Oskarsson, Mittuniversitetet och som är nationell projektledare för PISA-undersökningen.

Vid Mittuniversitetet finns en grupp av forskare och projektledare som leder PISA-mätningen i Sverige på uppdrag av Skolverket. Härifrån har den senaste undersökningen bland landets 15-åriga skolelever letts med allt från datainsamling från de 5 500 elever och de drygt 200 skolorna som ingår i mätningen.

Resultaten i PISA 2015 stämmer väl överens med resultaten i TIMMS – en annan stor undersökning som nyligen presenterades. Den visade bland annat en uppgång i elevresultaten för matematik. Det visar också PISA 2015. Även resultaten i läsförståelse har förbättrats och skillnaden mellan pojkar och flickor har minskat något, men den är fortfarande relativt stor.

- Vi är tillbaka på resultatnivåer som 2009 års PISA-mätning visade, men vi når fortfarande inte upp till de resultat som presterades i början och mitten av 2000-talet, säger Maria Rasmusson, Mittuniversitetet som arbetar med delen om läsförståelse.

Det tredje området som PISA mäter är naturvetenskap. Där finns ingen signifikant förbättring jämfört med 2012.

- Det här är ett område som många elever upplever som abstrakt, eleverna visar något bättre resultat när det gäller rena faktakunskaper, men sämre för tillämpade kunskaper inom naturvetenskap, säger Magnus Oskarsson.

PISA-undersökningen visar också att likvärdigheten i svensk skola fortsätter att minska – variationen i provresultat mellan olika skolor har ökat och skillnaden mellan låg- och högpresterande elever ökar. Svenska skolsystemet blir allt mer differentierat.

- Det är svårt att nå bättre skolresultat på totalen om en stor del av elevkullen släpar efter och det finns väldigt mycket som tyder på att blandade skolor och blandade klasser är positivt för resultaten bland alla och det är en stor utmaning för svensk skola, säger Magnus Oskarsson.

De som lett arbetet med 2015 års undersökning tycker också att det finns en större motivation bland eleverna för undersökningen den här gången och att det nya datorbaserade provet har väckt positivt intresse.

- Vid provet 2012 var motivationen för provet dålig på sina håll. Nu ser vi att intresset och provmotivation har ökat och det databaserade provet kan ha bidragit till att eleverna också har skrivit längre svar i den här undersökningen, säger Magnus Oskarsson.

Fakta

  • PISA (Programme for International Student Assessment) är en kunskapsmätning bland 15-åriga skolelever som genomförs vart tredje år.
  • Eleverna testas i läsförståelse, matematik och naturvetenskap.
  • I senaste mätningen, PISA 2012, försämrades svenska elevers resultat kraftigt jämfört med PISA 2009.
  • PISA har genomförts vid fem tidigare tillfällen: 2000, 2003, 2006, 2009 och 2012.

 

Kontakt

Magnus Oskarsson, nationell projektledare,
073-036 31 93, e-post: magnus.oskarsson@miun.se

Maria Rasmusson, universitetslektor, 
073-396 55 42, e-post: maria.rasmusson@miun.se

Tillabaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu