Stort engagemang vid workshop för inkludering

Spara favorit 13 apr april 2016
Vid en workshop med olika aktörer som arbetar med integrationsfrågor i Jämtland presenterade Mittuniversitetet den kompetens som finns inom universitetet och som kan bidra i arbetet med inkluderingen av nyanlända.

Frågan om inkludering av nyanlända väcker stort intresse. Det visade uppslutningen när Mittuniversitetet arrangerade en workshop i frågan med syfte att hitta nya samarbeten mellan universitetet och aktörer som arbetar med flyktingar och migranter.

Cirka 60 personer som representerade ett 30-tal olika organisationer samlades på Mittuniversitetet i Östersund 13 april för utbyte av kunskaper och erfarenheter. Kommuner, länsstyrelse, ideella organisationer, Migrationsverket och Region Jämtland Härjedalen var några av de som var representerade.

Masoud Kamali, professor i socialt arbete och expert i statliga utredningar på området, inledde workshopen med en översikt av svensk integrationspolitik. Han poängterade bland annat vikten av att fokusera på strukturella hinder för en ökad inkludering och att dagens flyktingsituation inte får ses som tillfällig.

- Det kommer att finnas konflikter också i framtiden och därmed människor på flykt. Av historien kan vi lära oss att många flyktingar kommer att stanna i Sverige, det är antagligen några få procent som återvänder till sina hemländer, menade Kamali.

Flyktingströmmen har inneburit stora utmaningar i Jämtlands län konstaterade Hans Halvarsson på länsstyrelsen. Mottagandet har ökat drastiskt och inte minst ensamkommande flyktingbarn innebär påfrestningar för socialtjänsten i länets kommuner.

- Några av de stora utmaningarna är att nå en snabbare arbetsmatchning för att nyanlända ska kunna etablera sig i kommunerna och att lösa bostadssituationen, menade Hans Halvarsson.

Ett sjösatt samarbete mellan Region Jämtland Härjedalen och psykologutbildningen vid Mittuniversitetet presenterades också. Det handlar om en modell för att bedöma psykisk ohälsa bland asylsökande. Modellen består av information till alla asylsökande, screening av den psykiska hälsan, olika vårdinsatser för att möta eventuell ohälsa, samt utbildning för personal. Universitetets psykologstudenter blir en viktig resurs i projektet.

- Det finns flera vinster med samarbetet och att använda psykologutbildningen som en resurs, på så sätt kommer vi att kunna nå många fler människor än vad vi annars har haft möjlighet till, sade Johanna Thomtén vid Avdelningen för psykologi.

Efter ett kontaktmingel mellan alla deltagare summerades workshopen av Susanna Öhman, dekan på den humanvetenskapliga fakulteten. Hon konstaterade att Mittuniversitet vill stödja de som arbetar med migration och flyktingfrågor på olika sätt. Det kan ske genom både forskning och utbildning - men också genom olika nätverk som finns inom universitetet. Särskilda uppdrag till högskolesektorn för exempelvis validering av nyanländas kompetens är också under utredning.

Den 19 april genomförs motsvarande workshop vid Campus Sundsvall för Västernorrlands del.

Workshop för inkludering

Workshop inkludering Östersund

Professor Masoud Kamali gav en historisk översikt av svensk integrationspolitik och berättade vad Avdelningen för socialt arbete kan bidra med i frågan om inkludering av nyanlända.

Tillabaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu