Arbetsmiljö och hälsa bland mikroföretagare undersöks

Spara favorit 26 sep september 2016

Tre forskare vid Mittuniversitetet har tillsammans med forskare vid Stockholms och Lunds universitet fått forskningsbidrag från Arbetsmiljöverket för att undersöka arbetsmiljö och hälsa med fokus på genus och etnicitet bland mikroföretagare (företag med färre än tio anställda).

Projektet har beviljats tre miljoner kronor till 2018 och det är Stig Vinberg, Emma Hagqvist och Mikael Nordenmark vid Avdelningen för hälsovetenskap vid Mittuniversitetet som tillsammans med forskare från Stockholms och Lunds universitet får forskningsmedlen.

En stor andel (99 procent) av svenskt näringsliv består av småföretag (< 50 anställda). Av dessa är majoriteten ensamföretagare och mikroföretag med färre än tio anställda. Svenska arbetsmarknaden är segregerad utifrån genus och etnicitet. Det avspeglas också bland företagare, till exempel i vilka branscher som företagare, kvinnor och män samt utrikes födda och inrikes födda, är verksamma inom. Det är vanligare att utrikesfödda är företagare jämfört med inrikes födda och fler män, oavsett ursprung, än kvinnor driver företag.

- Trots att forskningen om små företag har ökat under senare år så är den fortfarande begränsad vad gäller hälsa och arbetsmiljö, särskilt när det gäller egenföretagare och mikroföretag, säger Stig Vinberg, professor.

Det aktuella projektet fokuserar dels på kvalitativa analyser och intervjuer av företagare och arbetsmiljöinspektörer, och dels på kvantitativa analyser av svenska och internationella datamaterial. Projektledare är Susanna Toivanen vid CHESS, Stockholms universitet.

- I det första delprojektet är syftet att generera ny kunskap om mikroföretagare och deras arbetsförhållanden, arbetsmiljö och hälsa. Vi tittar särskilt på skillnader mellan kvinnor och män och utifrån födelseland, säger Susanna Toivanen.

I den andra delen av projektet tittar forskarna närmare på mikroföretagare inom städbranschen. Syftet är att bidra till utvecklingen av effektiva metoder för tillsyn i mikroföretag. Städbranschen valdes eftersom det finns många små företag där och det är vanligt att kvinnor och utlandsfödda startar dem.

- Det är viktigt att studera den här gruppen eftersom det är en bransch med stor fysisk belastning, exponering för kemiska medel, höga psykologiska krav och tidspress. Det är också en viktig integrationsfråga eftersom många av dem som startar företagen är utlandsfödda, säger Susanna Toivanen.

Projektets mål är att generera ny kunskap om mikroföretagares arbetsförhållanden och hälsa med fokus på skillnader mellan kvinnor och män och födelseland. Projektet vill också bidra till utvecklingen av effektiva metoder för tillsyn i mikroföretag, samt att stödja mikroföretagares förutsättningar och motivation att följa regelverk för en god arbetsmiljö.

Tillabaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu