Metakognitiv träning hjälper elever i behov av stöd

Spara favorit 2 mar mars 2016

Träning för att lära sig reflektera om det egna lärandet, så kallad metakognitiv träning, är betydelsefullt för att förbättra arbetsminnet. Det visar en ny studie vid Avdelningen för psykologi vid Mittuniversitetet. Elever i behov av stöd som genomgick metakognitiv träning förbättrade sitt arbetsminne.

I en nyligen publicerad studie har psykologen Petri Partanen vid Mittuniversitetet visat att elever som fick metakognitiv strategiträning (träning för att öka sin förmåga att reflektera över sitt tänkande och lärande), tillsammans med arbetsminnesträning i skolan förbättrar sitt arbetsminne. Andra elever som enbart genomgick arbetsminnesträning uppvisade inga effekter på arbetsminnet.

- I studien såg vi också att arbetsminnesträningen i sig inte gav effekter på läs- och skrivförmåga, eller matematisk förmåga i huvudräkning. Det är därför viktigt att man fortsätter att utveckla arbetsminnesträning som metod, om det ska användas i skolan som en stödinsats, säger Petri Partanen.

Att utveckla elevers metakognitiva strategier är en viktig del i arbetet kring elever i behov av stöd. Resultaten av studien pekar på att metakognitiv träning är viktig för att kunna optimera arbetsminnesträning – något som bör tas i beaktande vid utformningen av insatser som riktar sig till barn i behov av särskilt stöd.

Effekterna av arbetsminnesträning och metakognitiv strategiträning undersöktes bland 64 skolbarn på flera olika skolor och jämfördes med en grupp som enbart genomgick arbetsminnesträning. De båda grupperna jämfördes dessutom med en kontrollgrupp som inte fick någon träning alls.

Petri Partanen disputerar i vår med en avhandling om utrednings- och stödinsatser för barn i behov av stöd i skolan.

Tillabaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu