Social kultur bakom säsongsanställdas alkoholvanor

Spara favorit 31 mar mars 2016

Yngre säsongsanställda kvinnor och män har en högre riskkonsumtion av alkohol än motsvarande åldersgrupper i befolkningen. Det visar en enkätundersökning bland säsongsanställda i Åre som genomförts vid Avdelningen för hälsovetenskap vid Mittuniversitetet.

I den yngsta åldersgruppen 18-24 år uppger nio av tio bland både unga män och unga kvinnor att de har en riskfylld alkoholkonsumtion. Kvinnornas riskkonsumtion avtar med åldern, medan männens riskkonsumtion är mindre beroende av ålder.

Säsongsanställning har pekats ut som en riskfaktor för förhöjd alkoholkonsumtion, men det har varit oklart om säsongsanställningen ska ses som ett riskfyllt socialt sammanhang eller som en riskfylld arbetsplats.

Resultaten i den här studien pekar på att både kontextuella faktorer och anställningen kan bidra till en förhöjd alkoholkonsumtion. I de kontextuella faktorerna finns dock de starkaste kopplingarna till riskkonsumtion – bland annat i faktorerna att bo tillsammans med sina vänner/kollegor och att ha vänner som ofta dricker sig berusade.

- Våra resultat indikerar att det finns en kultur och ett konsumtionsmönster inom gruppen säsongsanställda som innebär en press att dricka alkohol. Något som kan vara svårt att ifrågasätta och stå emot, säger Maria Warne, forskare i hälsovetenskap som tillsammans med Stig Vinberg, professor i hälsovetenskap genomfört studien.

Även faktorer i arbetet som rör bland annat anställningsvillkor och den psykosociala arbetsmiljön uppvisar relationer till riskkonsumtion - om än svagare än för de kontextuella. I undersökningen är ”obekväma arbetstider” bland kvinnorna och upplevelsen av ett ”gott arbetsklimat” för männen associerade med riskkonsumtion av alkohol.

- Slutsatsen utifrån resultaten är att förebyggande och främjande insatser främst bör fokusera på att förändra normer kring den sociala kultur som är förknippad med riskkonsumtionen för att uppnå attitydförändringar. Samtidigt är det viktigt att arbetsgivare kan visa på alternativ till ”partykulturen”, säger Maria Warne.

Undersökningen har genomförts bland 1 313 säsongsanställda i företag i Åre kommun, 611 personer eller 47 procent besvarade enkäten. Enkätundersökningen har finansierats med stöd av Folkhälsomyndigheten och ingår i projektet ”Trygg i Åre - arbetsgivare mot droger”.

Nu pågår en uppföljning av forskningsstudien för att studera effekterna av de insatser, i form av utbildning och framtagande av gemensam policy, som genomförts i Åre sedan 2014. Ytterligare medel har tillkommit för att även kunna inkludera 600 säsongsanställda i Härjedalens kommun. 

Tillabaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu