Ny förstudie mäter föroreningar i havs- och sjöbottnar

Spara favorit 26 okt oktober 2017
Mätningarna kommer att genomföras i Essviksområdet utanför Sundsvall.

Mittuniversitetet och Sundsvalls kommun satsar 500 000 kronor på en förstudie för att mäta halterna av föroreningar i fiberbankar i Medelpad. Det finns ofta farliga miljögifter i fiberbankar i havs- och sjöbottnar i områden där det före 1969 bedrevs pappers- och massaindustri. Förstudien inleds redan i november.

− Vi kommer att genomföra röntgenbaserade mätningar för att spåra tungmetaller och använda flera olika sensortekniker för att hitta den lämpligaste metoden för varje förorening, säger Jan Andersson, adjungerad professor inom sensorteknologi vid Mittuniversitetet som leder förstudien tillsammans med Sven-Åke Westman, miljöhandläggare vid Sundsvalls kommun.

Syftet är att förbereda för ett fullskaligt projekt för utveckling av nya och effektiva metoder för mätning av miljöfarliga ämnen i Sundsvallsregionen. Det handlar om att mäta, helst tidskontinuerligt med täta mätpunkter, för att hämta in kunskap som kan hjälpa till i bedömningen av lämpliga åtgärder.

− Projektet är väldigt aktuellt och angeläget. Det känns bra att vi i Sundsvall tar ett stort miljöansvar för vår industriella historia. Projektet ligger i linje med kommunens intresse att skapa en hälsosam yttre miljö och en hållbar regional industri. Regeringen och Naturvårdsverket kommer dessutom att satsa 325 miljoner kronor på detta i hela landet under de närmaste tre åren, säger Sven-Åke Westman.

− Det största hotet är kvicksilver, men även halterna av arsenik, andra tungmetaller, och organiska föroreningar som PCB och dioxin är aktuella. Den svåra mätmiljön, i vatten, gör projektet extra intressant och utmanande, säger Jan Andersson.

Sveriges geologiska undersökning, SGU, har de senaste åren arbetat med att kartlägga var det finns fiberbankar, och vad de innehåller. I samarbete med länsstyrelserna har de också riskklassat bottnar längs Norrlandskusten och i några sjöar och älvar. Det finns höga halter av miljögifter i fiberbankar och sediment på bottnarna. De består bland annat av dioxiner, kvicksilver och PCB. Fiberbankarna läcker föroreningar till omgivningen men kunskapen om hur, var och i vilken omfattning är begränsad.

Förstudien genomförs inom ramen för samverkansavtalet mellan Sundsvalls kommun och Mittuniversitetet. Läs mer om forskningen, samarbetet och de olika delstudierna på www.miun.se/samverkansundsvall

Kontakt:
Jan Andersson, adjungerad professor inom elektronik, Mittuniversitetet, telefon 070-674 68 39, e-post jan.andersson@miun.se
Sven-Åke Westman, Sundsvalls kommun, miljöhandläggare Stadsbyggnadskontoret, telefon 073-275 48 18, e-post sven-ake.westman@sundsvall.se


Relaterade sidor:

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu