Uppbyggnaden av Mittuniversitetets innovationsstödjande enhet, Miun Innovation, inleddes 2009. Idag finns en väletablerad verksamhet som erbjuder kvalificerat stöd i processen att nyttiggöra forskningsbaserad kunskap.

Miun Innovation organiseras inom Samverkansavdelningen och verksamheten utgår ifrån regeringens intentioner med innovationskontoren och är således att stimulera studenters, forskares och annan universitetspersonals entreprenöriella och innovativa förmågor samt stödja arbetet med att nyttiggöra forskningsbaserad kunskap. Detta sker operativt genom innovationsrådgivning, verifieringsarbete, aktiviteter för inspiration till nyttiggörande och innovation samt genom utbildningsinsatser för effektiva innovationsprocesser.

Historik

2009 beslutade regeringen att inrätta åtta innovationskontor vid svenska universitet. Mittuniversitetet bildade då, tillsammans med Örebro universitet, Linnéuniversitetet (dåvarande Växjö universitet) och Karlstads universitet ett gemensamt innovationskontor - Innovationskontoret Fyrklövern. 2012 inrättades ytterligare fyra kontor och idag finns totalt tolv stycken.

Läs mer om Innovationskontoret Fyrklövern

Samma år beviljades lärosätet medel ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden för att driva projektet Mittuniversitetets Innovationslab - Från kunskap till affärskoncept. Projektet drevs av Samverkansavdelningen och syftade till att etablera den innovationsstödjande verksamheten. Universitetet anställde innovationsrådgivare, utvecklade arbetsmetoder, etablerade en strukturerad samverkan med regionens inkubatorer och byggde upp en fysisk miljö som anpassad för rådgivningsmöten och innovationsstödjande aktiviteter. I december 2011 summeras att studenter och forskare som tagit del av verksamhetens erbjudande hade startat 60 företag. En uppföljning visade att forskares attityder till nyttiggörande av forskningsresultat och studenters inställning företagande hade blivit mer positiv.

Under 2011 fick Mittuniversitetet utvecklingsmedel från Tillväxtverket, programmet Främja kvinnors företagande, för att driva projektet Miun Innovation - För entreprenörskap i utbildningen som syftade till utveckling av utbildningsmoduler som stimulerar studentens entreprenöriella och innovativa förmågor. Modulerna fick ett progressionsbaserat och praktiskt upplägg och de kan integreras i befintliga kurser. De formades i nära samarbete med kursansvariga och operativt levereras de i klassrummet av innovationsrådgivare vid Miun Innovation. Satsningen inkluderade även kompetensutvecklande insatser riktade mot lärosätets lärare.

2012 startades ett nytt projekt titulerat Miun Innovation - för forsknings- och kunskapsbaserad tillväxt i Mittregionen. Detta projekt skulle förstärka den innovationsstödjande verksamheten och att öka flödet av innovationer och företag sprungna ur den akademiska miljön. Det delfinansierades också av den Europeiska regionala utvecklingsfonden. I slutrapporten framgår att projektet skapat en mer utvecklad samverkan med andra innovationsstödjande aktörer. Följeforskarnas rapport visar att de studenter och forskare som tagit del av verksamhetens erbjudande efteråt känner sig stärkta i sin förmåga att omvandla idéer till nya produkter.

Sundsvalls kommun, Östersunds kommun, Regionförbundet Jämtlands län (sedermera Region Jämtland Härjedalen) samt Länsstyrelsen Västernorrland har varit medfinansiärer i de EURF-projekt som har utvecklat den innovationsstödjande verksamheten.

Sedan 2016 finansieras den innovationsstödjande verksamhetens bas av de medel som riktas till lärosätet genom regleringsbrev och uppdraget att driva innovationskontor.