1.2 Lärares rättigheter

Spara favorit

För lärare vid universitet, högskolor eller liknande inrättningar som tillhör undervisningsväsendet gäller inte LAU eftersom lärare gentemot universitetet inte anses som arbetstagare i lagens mening. Detta undantag för lärare vid universitet, högskolor eller liknande inrättningar som tillhör undervisningsväsendet kallas lärarundantaget. Undantaget hindrar inte universiteten och högskolorna från att ingå avtal med lärarna om att universitetet eller högskolan skall få vissa rättigheter till deras uppfinningar i gengäld mot att lärarna får skälig ersättning. Då universitet och högskolor oftast saknar möjlighet att själva förvalta exempelvis patenträttigheter använder oftast universiteten och högskolorna sig av så kallade patentbolag som har bättre möjligheter att ta till vara på denna typ av rättigheter för universitet/högskolan.

Som huvudregel tillfaller rättigheterna till en lärarens uppfinningar läraren. Detta innebär att det är vanligt att lärare innan exempelvis ett forskningsprojekt med ett företag inleds ombeds underteckna ett avtal med företaget genom vilket läraren överlåter alla sina rättigheter till uppfinningar och forskningsresultat till företaget. För läraren är det viktigt att se till att få kompensation för överlåtelsen och i vissa fall även nyttjanderätt till forskningsresultat och uppfinningar.

Det är också ofta viktigt för läraren att se till att få rätt till publicering av resultat från forskningsprojektet genom vetenskapliga artiklar. Företagen vill ofta begränsa lärares möjlighet att publicera forskningsresultat för att förhindra att det nyhetskrav som gäller för patent äventyras. 

Om en lärare har en deltidsanställning vid sidan av sin anställning som lärare på universitet/högskola, är läraren i det anställningsförhållandet att se som en vanlig anställd och omfattas således av LAU eller Uppfinnaravtalet i förhållande till detta företag. Företaget har i sådana fall vissa rättigheter till de uppfinningar som läraren gör och som faller inom företagets verksamhetsområde. I. Hänsyn måste tas till sådana anställningar vid ingående av avtal med andra företag.