1.4 Övrig personals rättigheter

Spara favorit

Personal på universitet och högskolor som inte är att anse som lärare omfattas inte av lärarundantaget. Detta innebär att rättigheterna till denna personals uppfinningar tillfaller universitetet/högskolan i enlighet med LAU. Eftersom verksamhetsområdet för universiteten/högskolorna är mycket omfattande, ofta mer omfattande än för företag, kan dessa ha rätt till uppfinningar som anställda gör inom en rad olika områden.     

Detta innebär att i den mån anställda som inte är lärare vid universitet och högskola är med i samarbeten med företag, bör universitet eller högskolan ingå avtal med företaget om vad som skall gälla för äganderätten till uppfinningar som den anställde gör och vem som skall utge ersättning till den anställde för uppfinningar denne gör.