2.5 Sammanfattning

Spara favorit

Lärares rättigheter
Sammanfattningsvis, har lärare långtgående möjligheter att utnyttja de upphovsrättsliga verk som de skapar inom ramen för sin anställning på universitetet/högskolan. Normalt sett har emellertid universitet/högskolan möjlighet att använda sig av lärares verk som tillkommer som ett resultat av lärarens arbetsuppgifter eller särskilda åtaganden gentemot universitetet inom ramen för dennes verksamhetsområde och för sin normala verksamhet. Universitetens möjlighet att utnyttja arbetstagarens upphovsrättsligt skyddade verk är begränsat till de ändamål som kunde förutses när verket tillkom.

Studenters rättigheter
Sammanfattningsvis, är huvudregeln att studenten äger upphovsrätten till det denne skapar. Om studenten är anställd eller har ingått avtal kan äganderätten tillfalla arbetsgivaren eller ett företag. I samband med en students examensarbete är det viktigt att studenten säkerställer att dennes möjligheter att utnyttja sin upphovsrätt genom att framställa exemplar och göra examensarbetet tillgängligt för allmänheten inte begränsas genom exempelvis sekretessavtal, anställningsavtal eller någon annans upphovsrätt.   

Övrig personals rättigheter
Sammanfattningsvis, är annan av universitet och högskola anställd personal att likställa med personal inom andra branscher. Detta innebär att vem som äger upphovsrätten och har rätt att nyttja denna avgörs av anställningsavtalet, andra avtal mellan den anställda och universitetet/högskolan, anställningsförhållandets art som sådant och vidare även den branschpraxis och sedvana som finns. Om någon vägledning inte finns i dessa gäller tumregeln som innebär att universitet och högskolor inom vissa ramar ges möjlighet att nyttja den anställdas verk. Om den anställde har som arbetsuppgift att ta fram datorprogram övergår upphovsrätten till dessa som huvudregel i sin helhet till universitetet/högskolan.