Spioner, Pokemons och mobiler i skolans värld

Spara favorit

Sedan millenniumskiftet har den samhälleliga och tekniska utvecklingen medfört ett allt större frigörande från tidigare rums- och tidsmässiga förhållanden. Denna utveckling stöds med hjälp av mobil och trådlös teknik vilket även har medfört att kommunikation mellan människor utförs på fler sätt än tidigare. Ett forskningsfält kallat mobilt lärande har växt fram, som arbetar med hur mobil teknik kan bidra till lärande. Resultaten från forskningsfältet visar att lärande är en komplex social process som är länkad till den kontext det äger rum inom. I dessa kontexter relateras lärande till fysisk lokalisering, innehåll, sociala grupperingar, teknik och tid. Ett nytt område inom forskningsfältet är hur game based learning kan stödja elevers lärprocesser. Detta har beforskats tidigare i mer fysiskt låsta platser och med spel som inte varit mobila. Spel och appar som bygger på teknik som är trådlöst uppkopplad mot internet, bärbara enheter, positioneringsteknik och geotaggar fick ett genombrott under sommaren 2016. Då genom det mobila trådlösa spelet Pokemon Gos stora genomslag hos den breda allmänheten. Denna utveckling indikerar även att mobil teknik idag är en integrerad del i individers lärprocesser. Detta faktum medför ett behov av skolutveckling som tar tillvara den aktuella samhälleliga utvecklingen. Syftet med förstudien är att beskriva hur implementering av mobil teknik i grundskolan kan stödja undervisningsprocesser som är oberoende av klassrummets fysiska begränsningar.

Projektägare Mittuniversitetet: Jimmy Jaldemark
Projekttid: 2017-01-31–2017-12-31

Läs beslutsdokumentet för mer informationLyssna