Utmaning och utveckling i förskolan med bilderboken som verktyg

Spara favorit

Högläsning är ett av de viktigaste inslagen i förskolans verksamhet. Skönlitteratur möjliggör kontakter med skriftspråket redan under barns första år och vinsterna av didaktiskt genomtänkt högläsning i förskolan är sedan länge väl belagda i tidigare forskning. Därigenom läggs en grund för barns senare läsförmåga, deras ordförråd och grammatik stimuleras till utveckling och en grund för barnens framtida skolspråk läggs redan i förskolan. Inte minst för barn med annat modersmål än svenska är dessa tidiga erfarenheter av skriftspråk ovärderliga. Men högläsning kan även berika barnen i en vidare bemärkelse, genom att möjliggöra kulturmöten, inblickar i andra sätt att leva och tänka och som utgångspunkt för att bearbeta händelser och erfarenheter i barnens liv.

Studiens syfte är att undersöka hur bilderböcker med teman som exempelvis konflikter och flykt mottas och används i förskolan, samt utveckla metoder för ett aktivt arbete kring dessa böcker i en mångkulturell förskola. Målet är att genom arbetet med bilderböckerna skapa interkulturell förståelse och bearbeta erfarenheter av exempelvis krig och flykt, samtidigt som barnens kommunikativa verktyg utvecklas. I studiens upplägg ingår kompetensutveckling för personalen som en viktig del förutom bokarbetet i barngrupp, för att utveckla kunskaper och kompetens att arbeta språkutvecklande i flerspråkiga barngrupper.

Projektägare Mittuniversitetet:
Ulla Damber, Avdelningen för utbildningsvetenskap
Eva Nordlinder, Avdelningen för humaniora

Projekttid: 2017-09-01–2018-12-31

Läs beslutsdokumentet för mer informationLyssna