Digitala tjänster - Från policy till slutanvändare

Spara favorit

Projektet syftar till att identifiera och skapa förståelse för digitaliseringsinitiativs avsedda nyttor i strategier, samt hur och i vilken grad dessa nyttor manifesteras och upplevs i praktiker. Projektet ska studera i vilken mån strategier och operationalisering av strategierna i form av utveckling av e-tjänster överensstämmer med varandra med utgångspunkt i de nyttor som lyfts fram. De förväntade resultaten antas vara till användning för både beslutsfattare som fördelar resurser samt praktiker som utvecklar och tillhandahåller tjänsterna.

Syftet med projektet är att identifiera och förstå digitaliseringens avsedda nyttor i strategier, nyttors skapande i praktiker, samt nyttors tillgodogörande i användning. Ett särskilt fokus kommer att läggas på demokratiska aspekter av digitaliseringprocessen.

Att identifiera vilka nyttor och risker som framhävs i strategier och praktiker är ett av målen, liksom att att bidra till ökad förståelse för vad som bidrar till harmonisering mellan strategi och operationalisering, från policy till slutanvändare.

Läs mer i beslutsprojektetLyssna