Digitala tjänster - Från policy till slutanvändare

Spara favorit

Projektet är ett samarbete mellan Mittuniversitetet och Timrå Kommun. Syftet är att identifiera och skapa förståelse för digitaliseringsinitiativs avsedda nyttor i strategier på olika nivåer (EU, nationell, regional, och kommunal) för att sedan jämföra dessa med aktuell praktik. Ett särskilt fokus kommer att läggas på demokratiska aspekter av digitaliseringprocessen.

Inom projektet studeras i vilken mån strategier och operationalisering av strategier i form av utveckling av kommunala e-tjänster, (digitala tjänster) överensstämmer med varandra med utgångspunkt i de nyttor som lyfts fram. De förväntade resultaten antas vara till användning för både beslutsfattare som fördelar resurser samt praktiker som utvecklar och tillhandahåller tjänsterna.

De metoder som används omfattar:

  • Policyanalyser
  • Workshop med politiker och kommunledning
  • Intervjuer med handläggare
  • Enkät till alla anställda inom Timrå kommun
  • Enkäter till användare respektive icke-användare (av digitala tjänster)

Läs mer i beslutsprojektetLyssna

Forskare / kontakt, Mittuniversitetet:

Leif Sundberg, leif.sundberg@miun.se

Aron Larsson, aron.larsson@miun.se

Katarina L. Gidlund, katarina.l.gidlund@miun.se