Smart - Ny business med sakernas internet

Ett helt uppkopplat Sundsvall. Nya tjänster, lösningar och affärer för allt ifrån vattenmätning och oljenivåer till parkeringsplatser. Och en internationell spelare kring utveckling av Internet of Things.

Smart City
SMART-projektet är treårigt med en total budget på 63 miljoner. Förutom Sundsvalls kommun och Mittuniversitetet står EU:s regionala utvecklingsfond, Länsstyrelsen i Västernorrland, KK-stiftelsen och 25 företag i regionen för finansieringen. Projektet inriktar sig på smarta system inom effektiv produktion, smarta samhällen och övervakning av stora områden.

Forskningsprojektet SMART innehåller visioner på många olika nivåer. Utgångspunkten är Internet of Things, det vill säga uppkopplade saker som till exempel fordon, byggnader och maskiner. Med ett trådlöst nätverk och utspridda noder i staden är tanken att hela Sundsvall ska kunna aktiveras.

– Vi vill skapa nya affärer för industrin och smarta samhällen, säger professor Mattias O'Nils som leder forskningsprojektet. Det här är ett bra sätt att få fart på Sundsvall. Begrepp som Internet of things och Industri 4.0 är heta just nu och det händer mycket kring det tekniska. Potentialen bedöms vara lika stor som de möjligheter som internet i sig fört med sig. Genom SMART blir Sundsvall, både samhället och företagen, exponerade för tekniken. Ambitionen är även att det trådlösa nätverket i staden ska vara öppet så att företag kan utveckla och pröva sin business.

– Har du tekniken kommer också idéerna, säger Mattias O'Nils. Ingen vet riktigt idag vad det här med sakernas internet tar vägen. Syftet med hela projektet är att göra saker och skapa verkstad.

Tio nyrekryterade doktorander inom datavetenskap och elektronik från sammanlagt nio länder finns på plats och har precis startat upp sina arbeten. Tillsammans med de 25-talet företag som finns med är de en viktig del för att bygga kompetens.

– Jag vill att vi minskar klyftan mellan forskare och företag, säger Mattias O'Nils. Han tar de kommunala bolagen som deltagit i några av förstudierna som exempel. Att vara med i utvecklingssammanhang gör att medarbetarna lyfter sig lite från vardagen.

– Man bygger in ny kunskap i verksamheten och det blir en attraktivitetsspiral både för dig själv och för organisationen.

SMART-projektet är bara början på Mittuniversitetets och Sundsvalls resa mot att bli en nationell och internationell spelare för utvecklingsprojekt kring den smarta staden.

SMART-projektet är treårigt med en total budget på 63 miljoner. Förutom Sundsvalls kommun och Mittuniversitetet står EU:s regionala utvecklingsfond, Länsstyrelsen i Västernorrland, KK-stiftelsen och 25 företag i regionen för finansieringen. Projektet inriktar sig på smarta system inom effektiv produktion, smarta samhällen och övervakning av stora områden.

I takt med att nätverket växer ökar synligheten och här är samarbetet inom Bron Innovation en viktig kugge.

– Sundsvall har sedan länge en stark produktionstradition. Går det att vitalisera IT-sektorn så att de skapar fler projekt, nya affärer och produkter får vi sakta men säkert en förflyttning till en ingenjörstradition.

Det här är företagen i SMART: PulpEye, Adal, ShortLink, NordicPeak, EDAB, Pro&Pro, Elfarm, DeWire, IDAG, IT Säkerhetsbolaget, SSG, Nipsoft, Handelsplats Härnösand, Levande Filter, CombiTech, ABB, TeliaSonera, ServaNet, Castellum, Mitthem, MittSverige Vatten, Permobil, Bosch Reroth Mellansel, Vattenfall, Sweco, LFV, Åkroken Science Park, Fiber Optic Valley och Bron Innovation.

Föroreningar i dagvatten

STC

En av förstudierna bakom SMART är gjord tillsammans med MittSverige Vatten. Det är en testinstallation för att fjärrmäta oljeutsläpp i slutbrunnen med dagvatten från Nacksta. Om till exempel reningsanläggningen i en biltvätt går sönder kan det ta lång tid att upptäcka. En billig fjärravläsningsteknik med flera mätpunkter i ett dagvattensystem skulle direkt kunna spåra läckan och göra det möjligt att snabbt åtgärda problemet.

– Dewire – ett av SMART-projektets partners utvecklar nu en tjänst kring detta, berättar Mattias O'Nils. Det finns en stor marknad och pengar att spara för både drift och underhåll.

SMART - Smarta system och tjänster för ett effektivt och innovativt samhälle

Mätning av luftkvalitet

STC

På Stadshuset finns resultatet av en tidigare förstudie: en visualiseringstjänst som visar stadens luftkvalitet i realtid. Genom utplacerade sensorer i staden mäts luften och skickar in data som omvandlas och synliggörs. Ambitionen är att påverka medborgarna till ett mer miljömedvetet beteende kring till exempel vägval och att välja cykel före bil.

– Ett av målen med SMART är att visa upp och skapa nya saker, säger Mattias O'Nils. Med den här luftmätningen är vi även en spelare i ett nationellt forskningsprojekt. Förhoppningen är att kunna plocka hem ytterligare forskningsresurser till regionen.