Vägen till en hållbar arbetsmiljö

Ohälsa kostar. Förutom att människor lider blir det även störningar i verksamheten och effektivitetsproblem. Totalt kostar sjukfrånvaron på Sundsvalls kommun kring 300 miljoner per år.

CER
Studien Hållbar organisering är genomförd av Forskningscentrum RCR (Forskning om Risk och Kris), CER (Forskning om ekonomiska relationer) och FGV (Forum för genusvetenskap) vid Mittuniversitetet tillsammans med Sundsvalls kommuns HR-strateg.

Sjukfrånvaron på Sundsvalls kommun är högre än riksgenomsnittet. Vad beror det på och hur kan vi organisera för att få ned siffrorna? I studien Hållbar organisering har en grupp forskare tittat närmare på vilka mönster av risk- och friskfaktorer som finns i olika arbetssituationer.

– Vanligtvis görs den här typen av studier av psykologer och hälsovetare, förklarar Edith Andresen, universitetslektor i företagsekonomi på Mittuniversitetet. Här har vi kopplat på ett politiskt och ekonomiskt perspektiv och det är både nyskapande och unikt.

Studien har genomförts via ett pilottest av en webbaserad enkät hos kommunens hemsjukvårdare, Haga skolområde och enheten för teknik och support. Och resultatet visar att de höga sjukskrivningstalen i mångt och mycket är ett strukturellt problem.

– I effektiviseringens spår har utrymmet att få styra över sin egen tid krympt, konstaterar Edith Andresen. Samtidigt är självbestämmande en viktig faktor och en inre drivkraft för att må bra på jobbet.

Även om kommunens medarbetare vet att de jobbar i en politiskt styrd organisation kan det bli svårhanterligt i den dagliga driften. Dock visar enkäten att de flesta är nöjda med sin arbetsplats. Generellt har man bra hälsa och arbetslust, men med låg återhämtning.

– 45% av medarbetarna befinner sig ändå i en risksituation. Då ska man ha i åtanke att det endast är de friska som har svarat på enkäten, de som är sjuka når vi inte.

Att utveckla hållbara arbetsvillkor för kommunens anställda är viktigt. Resultatet från studien ger viktig information, men Edith ser gärna en kvalitativ uppföljning i form av intervjuer med medarbetare för att fördjupa frågorna.

– Kan vi bidra till att sänka sjukfrånvaron är det ju både samhällelig och mänsklig nytta.

xx