Älva - Är ledarskapet verkligen allt?

Spara favorit

Många elever inom Sundsvalls kommuns skolor presterar sämre än deras socioekonomiska förutsättningar indikerar att de borde prestera. Sundsvalls kommun utmärker sig i denna bemärkelse i jämförelse med övriga riket. Såväl politiker som tjänstemän och rektorer har presenterat olika åtgärder för att ta sig an denna problematik och lyfta elevernas prestationer. Tre fokusområden för utveckling har identifierats inom vilka förändring och utveckling särskilt ska drivas framåt: ledarskap, lärmiljöer och elevhälsa. Dessa tre områden är breda och tämligen vanliga områden för skolutveckling. Frågan är om dessa områden kan svara på frågan hur Sundsvalls kommuns elevers resultat kan förbättras eller om områdena behöver kompletteras eller specificeras?

Den här presenterade förstudien avser att vara ett komplement till det redan pågående arbetet inom kommunen genom att bidra med att vidga och/eller hjälpa till att avgränsa utvecklingsarbetets fokusområden. För att uppnå detta kommer förstudien att använda lärare som är tämligen nyinflyttade till Sundsvall som informanter. Dessa lärare har erfarenheter från andra skolkommuner samt att de har fått inblick i Sundsvalls skolverksamhet, vilket ger dessa lärare den unika förmågan att jämföra och identifiera fokusområden inom vilken Sundsvalls skolor utmärker sig. Det handlar om områden som annars riskerar att förbli dolda för de som befunnit sig i Sundsvalls skolor en längre tid.

Projektansvariga: Jakob Billmayer Utbildningsvetenskap och Eva Andersson, vetenskaplig ledare, centrum för kunskapsbildning, forskningsavdelningen Sundsvalls kommun.
Projektperiod: 2017-01-01 -- 2017-12-31
Beviljat belopp: 300 000 sek

Läs mer i beslutsunderlagLyssna