Detektering av oljeutsläpp i dagvatten

Spara favorit

Syftet med denna förstudie är att upprätta en mätpunkt för kontinuerlig fjärravläsning av olja i vattenföroreningar i dagvattenavlopp. Det skulle ge svar på vilka nivåer av föroreningar som förekommer i en specifik dagvattenledning. Resultatet kan användas för att undersöka möjligheten till att utveckla en sensor med lägre kostnad som gör det ekonomiskt möjligt att ha flera mätpunkter i ett helt dagvattensystem och på det viset spåra, felsöka och göra det möjligt att åtgärda oljeutsläpp till dagvattennätet.

Projektägare: Prof. Bengt Oelmann och Kristin Eriksson Sundsvalls kommun
Finansiering: 250 000 kr (125 000 kr Miun och 125 000 kr Sundsvalls Kommun)
Projektperiod: 2015-02-01 - 2016-03-15