Förstärkt stadsmiljö

Spara favorit

Hur bygger vi en trygg, attraktiv och hållbar stadskärna?

Förstudien är inriktad på stadsmiljöutveckling och städers särskilda utmaningar att skapa attraktivitet för olika grupper av medborgare och att utnyttja den många gånger outnyttjade potential som finns hos medborgare, företag och det civila samhället. Särskild fokus läggs på att inkludera grupper som tidigare varit underrepresenterade i dylika utvecklingsarbeten, t.ex. kvinnor och invandrare. Detta är en viktig fråga för många kommuner runt om i landet, som idag fått många nya invånare och där nya initiativ och lösningar för integration och inkludering är centrala. Avsikten är att identifiera utmaningar och potential med särskilt fokus på Sundsvalls stadskärna, att utveckla inkluderande miljöer där man genom samarbete mellan kommunen, allmänheten och det lokala näringslivet tar vara på affärsmöjligheter, tillgodoser sociala behov och samtidigt genererar nya sociala relationer för förstärkta stadsmiljöer.

Sundsvall växer. I ett nytt projekt ska tre forskningsenheter på Mittuniversitetet – i samarbete med Sundsvalls kommun – försöka hitta lösningar på hur stadskärnan ska kunna bli tryggare och mer attraktiv ur besöksnäringssynpunkt å ena sidan. Dessutom tittar man även på hur alla hållbarhetsaspekter – sociala, ekologiska, ekonomiska och kulturella – ska kunna tillgodoses när nya bostäder och byggnader planeras i direkt anslutning till stadskärnan.

"Om vi ser på till exempel det planerade kvarteret Noten (området norr om Selångersån, Norrmalmsparkeringen), så är de tänkta byggherrarna Diös och HSB mycket angelägna av att jobba sida vid sida med projektet för att kunna skapa en så attraktiv miljö som möjligt och knyta an kvarteret till den befintliga stadskärnan", säger Peter Öhman. Läs mer i rapporten.

Projektgrupp
Peter Öhman, professor i företagsekonomi, CER (projektledare)
Elias Hörnberg, CER
Gustav Lidén, docent i stadsvetenskap, RCR
Sara Nyhlén, universitetslektor i sociologi FGV
Ida Sjöberg, FGV och RCR
Olof Wahlberg, CER
Lena Hugosson, Lantmäterikontoret Sundsvalls kommun
Anneli Wikner, Stadsbyggnadskontoret Sundsvalls kommun
Maria Åslin, Näringslivsbolaget Sundsvalls kommun

Finansiering: 250 000 kr
Projektperiod: 2016-03-01– 2016-10-31

Slutrapport Förstärkt stadsmiljö i SundsvallLyssna
Folder Förstärkt stadsmiljö i SundsvallLyssna