Fritidshemmet och styrdokumenten - från politisk intention till pedagogisk praxis

Spara favorit

Syftet med förstudien är att utveckla ny kunskap om hur personal i ett fritidshem i Sundsvalls kommun tolkar och realiserar värden och uppdrag reglerade i styrdokument. Målet är att belysa hur personalen uppfattar och i praktiken genomför sitt lärandeuppdrag för att erbjuda elever meningsfull fritid, stimulera deras lärande och utveckling samt ge dem utrymme för delaktighet och inflytande.

Studiens relevans ligger i att fritidshemmen intar en särställning i förhållande till annan skolverksamhet, skarp kritik har riktats mot hur läroplanen uppfylls, analyseras och utvecklas för att motsvara relevanta styrdokument, kritiken varken konkretiserar eller exemplifierar vad som gäller för personal och verksamhet, och personalen förväntas tolka och genomföra uppdraget utan stöd från lagstiftaren. För Sundsvalls kommun är studien synnerligen relevant därför att Barn- och utbildningsnämnden har sedan 2012 fokuserat på att höja kvaliteten i fritidshemmen.

Projektperiod: 2016-10-01 - 2017-06 30

Budget: 330 000 sek

Projektägare: Mittuniversitetet Lena Boström, professor i pedagogik, och Karin Fridholm, utvecklingspedagog Sundsvalls kommun.

Läs mer i beslutshandlingarnaLyssna

vetenskaplig artikel i Educare 2018Lyssna