Luftkvalitet i stad

Spara favorit

Utrustning för att mäta partiklar i stadsluft är idag mycket dyr vilket gör att man endast kan ha ett fåtal mätpunkter i en stad. Det finns teknologier för sensorer och trådlöskommunikation som möjliggör lågkostnadslösningar och därmed gör det möjligt att ha en stor mängd av mätpunkter som kan ge en bättre bild av stadens luftkvalité i realtid. I denna förstudie ska forskare tekniskt undersöka och verifiera en lågkostnadslösning för mätning av luftpartiklar. Resultatet kommer att skapa möjligheter för nya innovationer för produkter och tjänster inom miljöövervakning som kan vara till stor nytta för medborgare och kommun.

Det direkta målet med förstudien är att presentera karakteristiken för den nya partikelsensorn och relatera dess karakteristik till referensinstrument som finns i drift av Sundsvalls Kommun. Utifrån dessa resultat kan slutsatser dras på vilket sätt och i vilken utsträckning sensorn kan användas för partikelmätning.

Projektägare Mittuniversitetet: Prof. Bengt Oelmann och Kristin Eriksson Sundsvalls kommun
Finansiering: 130 000 kr (65 000 kr Miun och 65 000 kr Sundsvalls Kommun)
Projektperiod: 2014-07-01 - 2014-12-31