Smart Street Light

Spara favorit

Detta projekt handlar om kostnadseffektiv lösning på grön gatubelysning med mervärde i form av informationstekniska lösningar för trådlösa nätverk, displayer och sensorer för exempelvis miljö- och transportparametrar.

KM2 är en vision om system före energi- och informationsteknik där åtminstone en komponent har en stor aktiv yta som exempelvis i solceller eller batterier. Namnet KM2 står för kvadratkilometer och har inspirerats av det stora behovet av avancerade ytor med funktioner. I denna förstudie ingår en förstudie av smart grön gatubelysning och utveckling av underlag inför ett kommande större KM2-projekt.

1. Utvärdering av smart grön gatubelysning genomförs i förstudien. För att få ett gott underlag för att kunna formulera ett fullskaleprojekt kommer ett mindre antal belysningsstolpar med IT funktionalitet att sättas upp i Sundsvall. Dessa drivs med vind- och solenergi.

2. En förstudie kommer att göras för att ta fram underlag inför ett större KM2 projekt som inbegriper kedjan från system till komponenter, material och tillverkning. En inventering av behov, kompetenser och möjligheter kommer att genomföras genom samverkan med ett större antal aktörer från akademin, näringslivet och offentliga institutioner. En av applikationerna kommer att vara smart street light om förstudien ger ett positivt resultat. 

Vid forskningscentrum FSCN och STC drivs forskningsprojektet KM2 - Innovativ grön energi. Inom detta forskningsprojekt drivs delprojektet Grön vägbelysning på lika villkor tillsammans med gatuavdelningen vid Sundsvalls kommun och relevanta företag.

Projektägare Mittuniversitetet: Prof. Håkan Olin
Ansvarig Sundsvalls kommun: Maria Cruzander
Finansiering: 130 000 kr (65 000 kr Miun och 65 000 kr Sundsvalls Kommun) Projektperiod: 2014-09-01- 2015-12-31

Läs mer om projektidén