Climate

Spara favorit

Klimatförändringar kommer att kräva anpassningar av samhället för att både motverka förändringarna i sig och för att hantera de direkta effekterna av ett framtida klimat. Hur en sådan anpassning ska genomföras är dock en komplex fråga och där samverkan mellan olika aktörer och intressenter kommer att krävas. Projektet CLIMATE (Collaborative Learning Initiative Managing And Transforming the Environment) syftar till att utbyta erfarenhet och kunskap mellan olika regioner i norra Europa. För att finansiera projektet söks medel från EUs Northern Periphery and Arctic Programme (NPAP) med deadline den 30/11 2016. För att fullt ut finansiera projektet krävs dock att ingående partners själva bidrar med egna medel eller medel från andra finansiärer. NPAP stödjer endast 65 % av projektetens totala budget och med endast en tillåten OH-nivå på 15 %.

Projektet syftar till att främja och förbättra medvetenhet om klimatförändringar och bidra till hållbara klimatanpassningsåtgärder i perifera områden i Europa. Projektet ska även utforska möjligheter och praktiska lösningar mellan regioner för att se vad som fungerar i en region och hur det kan överföras till andra, särskilt vad gäller strategier och implementeringsfaser.

Projektet CLIMATE avser att hantera klimatförändringar på lokal och regional nivå genom ökad medvetenhet i offentliga organisationer. Projektet skall vidare använda modeller och best practice, goda exempel, för att utveckla klimatanpassningsplaner för lokala myndigheter. Mittuniversitetet står som en vetenskaplig garant för att kunskapsläget kring klimatförändringarna beaktas. Vi kommer att medverka i och bidra till de workshop och seminarier som planeras och ansvara för den övergripande utvärderingen och dokumentationen av projektets resultat. I detta ligger att dra generella slutsatser från projektet och göra dessa tillgängliga i ett större vetenskaplig sammanhang

Projektledning: Professor Bengt-Gunnar Jonsson, Mittuniversitetet och Sofie Eriksson, miljöstrateg vid Sundsvalls kommun
Projekttid: 2017-06-01 -- 2020-03-31
Beviljad finansiering: 400 000 sek i samverkansavtalet
Detta projekt har huvudfinansiering från EU:s Nothern Periphery and Arctic Programme (NPAP) samt också finansiering från Härnösands kommun.
Totalt 500 000 €.