Fiber

Spara favorit

Projektet är ett TVV projekt som medfinansieras vi kommunavtalet.

Utbyggnaden av fiberanslutningar pågår i hela världen och bara i Sverige förväntas fiberinvesteringar uppgå till 10 miljarder kronor under 2016. I detta forskningsprojekt ska forskare i samarbete med regionens företag i fiberbranschen utveckla nya installationsmetoder och verktyg för att effektivisera fiberanslutningar.

Projektet tar utgångspunkt i de regionala företagens behov av ny kunskap, nya arbetssätt, metoder och utrustningar för att kunna effektivisera installations- och underhållsarbetet av fiber. Projektet har valt att fokusera på fyra områden med stor potential till effektivisering och nya produkter. De fyra områdena är:

  • Svetsning av fiberdukter
  • Duktkarakterisering
  • Små radiosändare
  • Automatisk detektering och karakterisering av tvättsvampar

Det övergripande målet i projektet är att regionen ska ta en ledande position inom innovationer för effektiv installation och underhåll av fiber genom forskning och utveckling.

Projektledare: Docent Kent Bertilsson
Tidsperiod: 2017-01-01 – 2020-04-30
Medel: 7 447 252 SEK varav 3 723 627 SEK i EU-medel
Kommunal part: Rasmus Flodin Sundsvalls kommun
Beviljad finansiering via kommunavtalet: 400 000 sek

Läs mer på: www.miun.se/stc/fiber