Monitorering av fiberbankar

Spara favorit

Sammanfattning av studien

Denna förstudie syftar till att förbereda för ett fullskaligt projekt för mätning/övervakning av miljöfarliga kemikalier i de fiberbankar som under tidigare industriella epoker deponerats i havsvikarna kring Sundsvall. Fiberbankarna läcker föroreningar till omgivningen men kunskapen om omfattningen av denna spridning är begränsad.
Det största hotet är kvicksilver, men även halterna av t ex arsenik, olika tungmetaller, och organiska föroreningar som PCB och dioxin är av intresse att monitorera. Projektet ligger i linje med kommunens intresse att skapa en hälsosam yttre miljö och en hållbar regional industri. Mittuniversitetet har som strategi att arbeta med miljöteknik, speciellt som en del i strategiska insatsen XGeMS – "Next Generation Measurement Systems – Environment in the control loop". Mittuniversitetet har stor erfarenhet av röntgenbaserade mätmetoder vilket kan utnyttjas för att detektera tungmetaller, men projektet har som mål att göra en bred genomgång av olika mättekniker för att hitta en lämplig mätmetod för respektive förorening. En förväntad effekt är att regionala företag kan komma att utveckla och marknadsföra metoder och utrustning för detektering och sanering av miljöskadliga ämnen. Under perioden
kommer två större workshops med externa inbjudna att genomföras. Intressenterna kommer att finnas lokalt, regionalt, nationellt och även internationellt, vilket kommer att beaktas under förstudien. Det efterföljande fullskaliga projektet planeras att bli treårigt och förutom Mittuniversitetet kommer också industriforskningsinstitut
och regional industri att delta. Att hitta rätt finansiär/finansiärer för detta blir också en del av projektet. EU:s regionala fond, Interreg och Naturvårdsverket är ett första förslag på möjliga finansiärer.

Förstudieledare Mittuniversitetet

Jan Andersson och Claes Mattsson STC

 

Förstudieledare Sundsvalls kommun

Sven-Åke Westman

Beviljad finansiering

500 000 sek

Projektperiod

2017-11-01--2018-09-30

Läs mer i beslutsunderlagetLyssna