Jämställdhetsintegrerad förvaltning

Spara favorit

Projektsammanfattning

Sundsvalls kommun ska förändra sin nämnd- och förvaltningsstruktur för socialtjänst, arbetsmarknad och vuxenutbildning. Två nämnder avvecklas och två nya jämställdhetsintegrerade nämnder skapas. Projektets syfte är att normkritiskt studera förändringsprocessen, något som sker via analyser av ändrade politiska förutsättningar respektive konsekvenser för anställdas arbetsmiljö och relation till medborgare. Empiriskt jämförs de förvaltningar som relaterar till dessa båda nämnder.

Målet med projektet är att bidra med kunskap om hur jämställdhetsintegrering kan organiseras och på vilket sätt det ger tjänstemän och professioner organisatoriska förutsättningar att sätta medborgaren i centrum i sin dagliga praktik.

Projektet genomförs som ett licentiatarbete som inkluderar två delstudier. Resultaten kommer att ligga till grund för en licentiatavhandling i statsvetenskap. I den första delstudien studeras förändringsprocessen utifrån policyanalyser, dokumentanalyser och intervjuer med olika parter såsom politiker, chefer, professioner. I den andra delstudien analyseras den nya strukturens konsekvenser för anställdas arbetsmiljö och relation med brukare genom intervjuer med olika grupper av professioner.

Beviljad finansiering

2 788 364 sek

Projektperiod

2019-02-01-- 2021-12-31

Projektansvariga

Läs mer i beslutsunderlagetLyssna