Att vårda personer med kognitiv svikt i hemmet

Spara favorit

Sammanfattning av förstudie

Demenssjukdom är vanligt förekommande, och idag beräknas omkring 160 000 personer i Sverige ha någon form av demenssjukdom. Antalet insjuknade beräknas öka med stigande ålder och ökad andel äldre i befolkningen. I denna förstudie avses att få ökad kunskap kring en saknad bit i demensvården, närmare bestämt hur sjuksköterskor inom hemsjukvården upplever att vårda personer med kognitiv svikt. Projektets övergripande syfte och målbild är att förbättra hälsa och livskvalitet hos hemmaboende personer med kognitiv svikt eller demenssjukdom, genom att utbilda och ge stöd åt personal inom hemsjukvård och hemtjänst. Resultatet av denna förstudie är tänkt resultera i data som ska användas som underlag till en utbildningsintervention med syfte att ge stöd och stärka personalens kompetens så att den matchar de specifika krav som finns i vården av patienter med kognitiv svikt. Den tänkta förstudien kommer att utföras som en beskrivande kartläggning där två delstudier med följande frågeställningar ingår:

  • Vilka utmaningar finns i vården av patienter med kognitiv svikt inom hemsjukvården och vad underlättar?
  • Vilken kunskap och kompetens anses vara viktig för att vårda patienter med mild eller måttlig kognitiv svikt inom hemsjukvårdens kontext, och vilket behov av stöd har personalen?

För att få en djupare förståelse för hur personalen upplever sitt stöd och sin kompetens i arbetet och mötet med patienter med kognitiv svikt kommer den tänkta förstudien att utföras med en mixed method, där både en kvalitativ och en kvantitativ ansats används. Förstudien är planerad att utföras i Sundsvalls kommun. Data kommer att samlas in genom individuella semistrukturerade intervjuer med 20 sjuksköterskor som analyseras med kvalitativ innehållsanalys. Den kvantitativa delen samlas in genom två olika validerade instrument och analyseras i SPSS.

Förstudieansvarig Mittuniversitetet

Marie Häggström
Ove Hellzén

Förstudieansvarig Sundsvalls kommun

Markku Paanalahti, leg. Fysioterapeut, Med. Dr. Medicinskt ansvarig för rehabilitering.
e-post markku.paanalahti@sundsvall.se, mobiltelefon 070-231 59 99

Projektperiod

2018-03-01-2019-06-30

Beviljad finansiering

300 000 sek

Läs mer i beslutshandlingarna. Lyssna

Läs mer i bilaga förstudie demens.Lyssna