Demensvård

Spara favorit

Projektets övergripande syfte är att med hjälp av ett individanpassat stödprogram stödja eller förbättra hälsa och livskvalitet hos hemmaboende personer med demenssjukdom och att stöd till närstående, och/eller hemtjänstpersonal när så är aktuellt att utföra dessa åtgärder. Innan en intervention/aktion (individanpassat stödprogram) kan utformas och genomförs måste en förstudie planeras och genomföras. Vi planerar att genomföra en beskrivande kartläggning, med syfte att möta personer med mild och måttlig demenssjukdom för att få höra deras upplevelse av behov och problem. Studien har en kvalitativ design. Vi kommer att använda oss av framtagna ICF och KVÅ koder.  

Projektperiod: 2017-02-01 -- 2018-07-01
Projektledning: Ove Hellzén, Mittuniversitetet och Markku Paanalahti, medicinskt ansvarig för rehabilitering på Sundsvalls Kommun
Beviljad finansiering: 240 000 sek

Läs mer i beslutshandlingarnaLyssna