Illegal droghandel i Sundsvall

Spara favorit

Centrala Sundsvall har varit en plats för öppen narkotikahandel under flera år. Särskilt busstationen (Navet) har uppmärksammats vara ett problem. Navet används under många av dygnets timmar av vuxna på väg till/från jobbet och av ungdomar på väg till/från skolan. Polisen har identifierat Navet som en hotspot för olika typer av brott vilket har skapat en känsla av otrygghet hos allmänheten vilka sedermera pekar ut Navet som ett problem polisen och berörda myndigheter bör lösa. I denna kontext, förordar vi utveckling av "utvärderingsforskning" (engelska, evaluation research) för att besvara frågor såsom: "vad är det synliga problemet vid Navet?", "vilka sociala behov har missbrukarna?", "är avstånd från behandling/rehabilitering en fråga om ett personligt val?" och "vilka personliga, ekonomiska och sociala kostnader har den öppna narkotikamarknaden?".

Denna studie har flera mätbara syften

Att identifiera:
1. De bidragande faktorerna till allmänhetens otrygghet
2. Vilka typer av behandling- och/eller rehabiliteringsinsatser som är mer attraktiva för
narkotikamissbrukare.
3. Vilka faktorer som underlättar avhållsamhet från narkotika och förebygger återfall.
4. Vilka typer av ungdomar som använder narkotika och vilka vanor de har
kring narkotikaanvändandet för att finna målgrupper att prioritera för förebyggande program.
5. Vilka typer av droger som säljs vid Navet, hur langarna får narkotikan till platsen och
hur kvantiteterna fördelas och säljs.
Att analysera:
6. Trender i narkotikamarknaden (förekomst, typ av narkotika, användares ålder och
kön) genom regional statistik avseende dödsfall och hälso- och sjukvård (t.ex.
överdoser och akuta insatser relaterade till narkotika).
7. De urbana faktorerna i miljön som understödjer narkotikamarknaden

Projektets mål är att erhålla den kunskap som krävs för att designa de mest kostnadseffektiva och skräddarsydda interventionsprogrammen för att bryta ned den öppna narkotikahandeln på Navet, vilket kommer minska mängden brott i området och allmänhetens känsla av otrygghet. 

Projektägare

Teresa Silva Mittuniversitetet och Lars-Olov Johansson, Barn och fritidsförvaltningen Sundsvalls kommun

Projektperiod

2017-09-01 -- 2018-08-31

Beviljad finansiering

770 000 sek

Läs mer i beslutsunderlagetLyssna