Stärka ungdomars välmående och psykiska hälsa, SAW II

Spara favorit

Sammanfattning av förstudie

Detta är en fördjupning och fortsättning på förstudie SAW I som genomfördes tidigare.

För- och pilotstudie SAW I pekade på högre skattning av det egna välbefinnande och den psykiska hälsan för de 15 gymnasieeleverna som slutförde före- och eftermätningen. Ett annat resultat var att elevhälsoteam (EHT) från Västermalms gymnasiums som blev utbildade till att leda elevgrupperna, upplevde att de fått tillgång till ett koncept och verktyg med fokus på insatser som främjar hälsa, vilket
Skollagen 2010 föreskriver. De åtta (8) professionella skolsköterskor, kuratorer, specialpedagoger och studie- och yrkesvägledare var i sin tur uppdelat i två grupper pekade även på samarbetsvinsten inom EHT. Piloten visade också att konceptet i sort sett höll. Mot bakgrund av dessa positiva trender och för att kunna få mer säker kunskap och större spridning av ett hälsofrämjande arbete, bedöms det som
viktigt, att designa en förstudie SAW II i större skala. Det innebär rekrytering av ett större antal elever och fler EHT. Syftet med förstudie II är, att efter små justeringar av SAW (tex framtagande av elevmaterial), utbilda flera EHT i metodiken och att flera gymnasieelever i årskurs 1 får del av denna hälsofrämjande flerdimensionella utbildningsinsats. På längre sikt kan SAW medverka till att EHT i Sundsvalls kommun kan arbeta hälsofrämjande med eleverna, vilket i sin tur tros leda till större skolframgång. Kommunens verksamhetschef för Sundsvalls gymnasium Mikael Östh, som vi träffar i juni, behöver att ge sitt medgivande. Eva Jönsson har bekräftat deltagande. Förstudiens SAW II projekttid 20 oktober juni 2017‐ 1 juli 2018, där alla faser; planering, förberedelse av sakkunniggranskat utbildningsmaterial i tre distinkta delar, design av kluster randomiserad studie, rekrytering av gymnasieelever och EHT som deltagare, utförande samt återrapportering genomförs. 

Förstudieägare Mittuniversitetet

Lisbeth Kristiansen, omvårdnad

Förstudieägare Sundsvalls kommun

Mikael Öst, verksamhetschef Sundsvalls gymnasium
Kristina Berglund
Eva Jönsson

Projektperiod

2017-10-20 -- 2019-10-31

Beviljad finansiering

420 000 sek

Läs mer i beslutsunderlaget.Lyssna