Stöd vid demens

Spara favorit

Projektsammanfattning

Projektets inkluderar två kommuner och har till syfte att med hjälp av ett personcentrerat multidimensionellt stödprogram stödja och/eller förbättra känsla av sammanhang och därmed upplevd livskvalitet hos hemmaboende personer med demenssjukdom samt ge stöd till deras anhöriga. Studiens intervention syftar till att förbättra upplevelsen av sammanhang, att få personer med demenssjukdom att känna livskvalitet samt förbättra kunskaperna hos personal kring personer i tidigt skede av demenssjukdom inom kommunen. Interventionen är PER-modellen® dvs Pedagogisk Emotionell och Relationsskapande stöd för personer med mild till måttlig demenssjukdom och deras anhöriga. PER-modellen® ger anhöriga pedagogiska verktyg, emotionellt stöd samt bygger en relation med paret för att klara av situationen i hemmet och bidrar till högre känsla av sammanhang hos personer med demenssjukdom. Studien planeras bestå av flera delar; workshops med berörd personal kring den planerade interventionen. Därefter startas stödgrupper upp där effekten av interventionen följs upp genom en kvantitativ och en kvalitativ del. Den kvantitativa delen består av enkät avseende känsla av sammanhang (Sense of Coherence, SOC, svensk version). SOC-enkäten görs innan interventionen påbörjas och följs sedan upp varje termin med ny skattning. Den kvalitativa delen består av individuella intervjuer med personer med demenssjukdom och deras anhöriga. 

Beviljad finansiering

1 037 114 sek

Projektperiod

2018-12-01--2022-06-30

Projektansvarig

Läs mer i beslutsunderlagetLyssna