Stärka ungdomars välmående och psykiska hälsa

Ju tidigare en utbildningskedja bryts desto sämre är framtidsutsikterna. I frågan om att förebygga psykisk ohälsa, utanförskap och kriminalitet är därför skolframgång en viktig beståndsdel för god hälsa.

Stärka ungdomars välmående och psykiska hälsa.jpg

Ett projekt med fokus på att stärka ungdomars välmående och psykiska hälsa inleddes med förstudien SAW I. I studien testades en utbildningsintervention för att främja psykisk hälsa och välbefinnande för att öka inlärningsförmåga, koncentration och måluppfyllelse bland gymnasieelever i årskurs 1. SAW I visade att de 15 gymnasieelever som medverkat upplevde att de fått ett ökat välbefinnande och psykisk hälsa. Resultatet visade också att de elevhälsoteam som blev utbildade till att leda elevgrupperna upplevde konceptet och verktyget som hälsofrämjande.

Projektledare Lisbeth Kristiansen, lektor och docent i omvårdnad vid Mittuniversitetet, tycker att projektet varit mycket givande:
– Projektet ger oss erfarenhet av att leda inventionerna. Det talas om att det saknas studier där man kan ändra själva arbetet, inte bara inom detta utan även inom vård och hälsa överlag. Vi kan hjälpa till att bygga upp en sådan forskningsbaserad erfarenhet på ett sätt som det ger ett mervärde både till oss vi forskare och till elevhälsans personal.

Eva Jönsson, kvalitetschef på barn- och utbildningsförvaltningen på Sundsvalls kommun, är projektansvarig och förklarar vilken inverkan projektet har haft på de inblandade:
– Syftet med studien är att barn, elever och ungdomar ska må bättre. De redovisningar som har gjorts är rektor, elever och lärare som varit inblandade i projektet jättenöjda med. Eleverna upplevde att de blivit mer motiverade och kan ta tag i saker och rektorn tyckte att det hade varit bra om fler elever skulle kunna få ta del av projektet.

Pilot SAW II som är en fördjupning och fortsättning på förstudie SAW I, påbörjades under hösten 2017. Syftet med fortsättningsstudien är att utbilda flera elevhälsoteam i utbildningsinterventionens upplägg och att flera gymnasieelever i årskurs 1 får ta del av dessa. I pilot SAW II görs insatser för att öka gymnasieelevernas kunskap om fysisk, psykisk, social och sexuell hälsa bland unga i Sverige samt om hot och våld, jämställdhet och demokrati. Studien syftar också till att undersöka och jämföra effekterna gällande välmående, psykisk och fysisk hälsa, motståndskraft, social inkludering och upplevd stress efter genomförandet. På längre sikt kan projektet medverka till att elevhälsoteam i Sundsvalls kommun kan arbeta med eleverna på så sätt att skolframgången blir större.

Lisbeth Kristiansen reflekterar vidare över studiens betydelse för eleverna:
– Bara det att man sätter sig ned och avsätter tid med kompetent personal, personal som inte är elevernas lärare, för att de ska lära sig hur man kan göra för att få en bra hälsa, det tror jag att eleverna upplever som meningsfullt. Jag tror att det är jätteviktigt. Det kan vara så att vad man än gör så blir det bättre, men det krävs att det är kompetent personal som kan och vill. Bara eleven själv kan berätta hur hen upplever sig egen hälsa. Under kompetent ledning ges mera utrymme för kunskap och reflektion. Eleverna får möjligheter att berätta det de vill och de får även möjlighet att prova andra mera konstnärliga uttryckssätt. Vi ser detta som viktigt eftersom interventionen vill bidra till att eleverna ska få en helhetsförståelse av dem själva.