Vi har precis avslutat den första perioden av vårt samverkansavtal och kan till vår stora glädje konstatera att alla våra förväntningar har infriats. Den stora framgången med avtalet har lett till att vi nu enats om att förnya, fördjupa och utveckla vårt samarbete under de kommande fyra åren.

Utbildning_Infomatik_programvaruteknik

När vi blickar framåt är vårt sikte inställt på att förbättra ett redan bra samarbete så att vi tillsammans kan fortsätta utveckla en attraktiv stad och lärosäte. Tillsammans skapar vi den kreativa, hållbara och utvecklande miljö som Sundsvall kan, och ska, vara. Vi ser att vi under kommande avtalsperiod kommer att jobba ännu mer med vår närmiljö för att hitta nya lösningar som kan hjälpa oss att hantera vårt miljöarv från tidig industrialisering. Vi kommer att utveckla metoder för att följa och mäta utsläpp från fiberbankar utanför vår kust, vi kommer att utveckla smarta lösningar för att ta hand om tungmetaller i vår miljö samt nya fiberbaserade material som kan göra det enklare att vara hållbara i vardagen. Vi kommer också att bygga vidare på det vi lärt oss om Internet of Things och hur det kan användas i vår industri för att, dels stötta befintliga företag i vår region, dels hjälpa nya företag växa upp kring vår forskningsmiljö och därmed bidra till utveckling och tillväxt i vår kommun.

Utveckling av skolan är ett prioriterat område för Sundsvall. Här ser vi spännande tvärvetenskapliga samarbeten för att utveckla nya lärmetoder, flera med hjälp av digitaliseringens möjligheter.

Ytterligare ett område som vi jobbat med och som vi nu behöver växla upp är våra välfärdstjänster och där kanske framförallt hur vi tar hand om en befolkning som är friskare och lever längre men där vi också har utmaningar t.ex. inom demensvården.

Till sist kommer framtidens boende där något vi vill jobba vidare med, är utveckling av kompetens kring fastigheter med hög miljöprestanda samt hur vi bygger en trygg, attraktiv och hållbar stadskärna. En strategiskt mycket viktig fråga för kommunen och ett typiskt område där vårt samverkansavtal har gjort och kan göra mycket nytta framåt.

Självklart tror vi att det runt hörnet finns nya områden som vi kommer att fånga upp och gemensamt utveckla till spetsområden på universitetet. Spetsforskning som attraherar ny kompetens och genererar nya företag och arbetstillfällen i vår kommun.

Vi vill uttrycka vår gemensamma övertygelse om att vårt samarbete är en viktig pusselbit i att skapa en attraktivitet för universitetet och kommunen. Genom de forskningssamarbeten som vi initierar kan forskare få medel för att bryta nya vägar och skapa ny kunskap, medarbetare inom Sundsvalls kommun kan få utmanande och intressanta arbetsuppgifter och medborgare och företag i kommunen kan dra nytta av en hållbar utveckling som i sin tur leder till en hållbar tillväxt.

Att satsa tillsammans är att satsa på framtiden!

Åsa Bellander, kommundirektör och Anders Fällström, rektor