Bakgrund

Mittuniversitetet i samverkan med Folkuniversitetet har enats om att vi, utifrån ett gemensamt samarbetsavtal, arbeta med inkluderingsfrågor. Arbetet inriktas på gemensamma inkluderande aktiviteter i integrationsarbetet med tyngdpunkt i region Västernorrland och Jämtland Härjedalen. I några av delprojekten som berör Mittuniversitetets myndighetsuppdrag från staten finns även övriga dedikerade medel för genomförandet. Vi har valt att organisera och samla flertalet av delprojekten under rubriken Open Campus.

Det övergripande syftet är att hitta och etablera kontaktytor för fortsatt samverkan mellan olika samhällsaktörer samt Mittuniversitetet och Folkuniversitetet. På så sätt får regionens aktörer både ny kunskap och nya kontakter för vidare samarbete.

Projekten i Open Campus genomförs i syfte att med inkluderande och kompetenshöjande insatser korta vägen till inkludering i samhället, till jobb och egen försörjning. Samtidigt får vi behålla och utveckla viktig kompetens i vår region, samt ett tillfälle att bilda oss en uppfattning om vad regionen har för kunskapsbehov och på vilket sätt vi kan vara en resurs för det viktiga integrationsarbetet.

Inkludering kräver kunskap – det räcker inte att bara säga sig satsa på integration, det krävs också kunskap om exempelvis exkluderande normer och den nya situationens krav på många olika verksamheter; grundskola, socialtjänst och hälso‐ och sjukvård för att nämna några. Inom alla dessa områden tror vi att samarbetet mellan Mittuniversitetet, Folkuniversitetet och omgivande samhälle är viktigt. Att lyckas med inkludering är en investering i framtiden. En stor demografisk utmaning i vår region och för Sverige i stort är att allt färre i yrkesverksam ålder ska försörja allt fler äldre, och delar av vår arbetsmarknad lider brist på arbetskraft.

Det finns med andra ord stora förtjänster för samhället med att förbättra nyanländas förutsättningar att snabbt komma i utbildning eller arbete, och att tillvarata deras kompetens för att fler ska kunna bidra till den gemensamma välfärden samt ha en meningsfull tillvaro.

För att nå framgång med inkluderingen är det viktigt att många arbetar aktivt med frågan, det gäller både aktörer inom näringsliv och civilsamhället. Det är en fråga om ansvar för alla, både för nyanlända och etablerade invånare. Ytterst handlar inkludering om att ge människor möjlighet och kraft att motarbeta ett utanförskap och på så sätt skapa ett rikare samhälle. Vår avsikt är att Mittuniversitetet & Folkuniversitetet ska vara en kraft att räkna med i det arbetet. 

Mittuniversitetet

Lotta Brännström
Projektledare

Folkuniversitetet

Mattias Jaktlund, projektledare
Tel: 072-5670681